ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΕΩΤΕΕ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Κύριε Πρόεδρε,

το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πληροφορήθηκε ότι σε συνεδρίαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου στις 24-2-2009, αποφασίστηκε η προσφυγή του Οργανισμού σας στα διοικητικά δικαστήρια κατά της υπ’ αριθ. 159/2008 απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., η οποία ικανοποιεί το αίτημα 19 γεωπόνων, μελών του Επιμελητηρίου μας, να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 164/2004.
Όπως γνωρίζετε, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004 ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:

1) Oι εργαζόμενοι – συμβασιούχοι σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, υπέβαλαν αίτηση στην οικεία υπηρεσία ή φορέα, για διαπίστωση της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του εν λόγω Π.Δ. από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η κρίση του Υ.Σ. υποβάλλονταν στη συνέχεια στο Α.Σ.Ε.Π. για αξιολόγηση. Η τελική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. ήταν, σε κάθε περίπτωση, δεσμευτική για τους φορείς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/238/οικ16084/20-7-2004 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 164/2007». Στα πλαίσια άλλωστε της διαδικασίας αυτής, ο ΕΛ.Γ.Α., εφαρμόζοντας την 1458/2005 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., προσέλαβε 174 γεωπόνους, χωρίς να προσφύγει σε κανένα άλλο ένδικο μέσο.

2) Κάθε εργαζόμενος – συμβασιούχος, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε, είχε το δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας στο Α.Σ.Ε.Π., προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν αυτή του την απαίτηση. Κινούμενοι στα πλαίσια αυτά, 24 γεωπόνοι προσέφυγαν στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο μετά την απαιτούμενη επανεξέταση των δικαιολογητικών τους, δικαίωσε 19 από αυτούς.
Εντούτοις, η διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., αντί να εφαρμόσει άμεσα την παραπάνω απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., εξίσου δεσμευτική με την αρχική (1458/2005) και να καλύψει τις 19 από τις 22 κενές οργανικές του θέσεις, προσέφυγε εναντίον της, βασιζόμενη και στο υπ’ αριθ. 3255/20-2-2009 σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα της νομικής του υπηρεσίας, όπου, μεταξύ των άλλων, επισημαίνεται ότι:
«……Στην κρίση αυτή το Α.Σ.Ε.Π. κατέληξε υπολογίζοντας εσφαλμένα ως χρόνο εργασίας των εν λόγω συμβασιούχων και το χρόνο μετά τη λήξη των συμβάσεών τους ορισμένου χρόνου μέχρι την παράδοση των πορισμάτων εκτίμησης.
Ο υπολογισμός αυτού του χρόνου ως χρόνου εργασίας δημιουργεί για τον Οργανισμό άμεσο κίνδυνο υπαγωγής στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 και άλλων συμβασιούχων του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα προς το Α.Σ.Ε.Π., είναι δε μη νόμιμος ως αντικείμενος προς τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω Π.Δ..
Πέραν αυτού, η αποδοχή και η εκτέλεση της απόφασης αυτής θα αποτελέσει πρόκριμμα και για μεγάλο αριθμό συμβασιούχων οι οποίοι έχουν εγείρει σχετικές αγωγές κατά του ΕΛ.Γ.Α., ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων, για την υπαγωγή τους στο Π.Δ. 164/2004 και τη μετατροπή των συβάσεών τους ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου.
Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω απόφαση με το περιεχόμενο σ’ αυτή σκεπτικό της συνεπάγεται για τον Οργανισμό την υπαγωγή στις διατάξεις του εν λόγω Π.Δ. μεγάλου αριθμού γεωτεχνικών για τους οποίους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτό είχε κριθεί με την υπ’ αριθ. 1458/2005 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π……..»

Όμως είναι εμφανές ότι η νομική υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. κάνει κρίσεις επί των κρίσεων του ΑΣΕΠ, ως μη όφειλε και επικαλείται «κινδύνους» για προσλήψεις μεγάλου αριθμού συμβασιούχων, χωρίς να προσδιορίζει ποιος είναι αυτός ο αριθμός και αν αυτός είναι αναγκαίος για την κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών.
Το Επιμελητήριο, μετά από αυτή την πρωτοφανή και αδικαιολόγητη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., σας επισημαίνει ότι:
1. Η νομοθεσία που προαναφέρθηκε δεν επιτρέπει στον ΕΛ.Γ.Α. να εφαρμόζει επιλεκτικά τις αποφάσεις μιας Ανεξάρτητης Αρχής, όπως είναι το Α.Σ.Ε.Π., αντίθετα δεσμεύεται από αυτές και οφείλει να τις υλοποιεί άμεσα.
2. Παρά το γεγονός ότι, μεταξύ των στόχων του Π.Δ. 164/2004 περιλαμβάνεται η αποτροπή τυχόν κατάχρησης που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, ο Οργανισμός σας εξακολουθεί να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των πάγιων και διαρκών αναγκών του με συμβασιούχους, αντί να προχωρήσει στη σύσταση νέων θέσεων τακτικού προσωπικού, εξασφαλίζοντας στη συνέχεια την κάλυψή τους. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι ο ΕΛ.Γ.Α. την τελευταία εικοσαετία έχει προκηρύξει μόνο μία φορά θέσεις μόνιμου προσωπικού και μάλιστα με μικρό αριθμό γεωτεχνικών, από τις επί σειρά ετών προκηρύξεις πλήρωσης εκατοντάδων θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά και από το γεγονός ότι το 70% των πορισμάτων του ΕΛ.Γ.Α. διεκπεραιώνεται από συμβασιούχους.
3. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έκδοση της εν λόγω απόφασης, υποκρύπτει πρόθεση παραπλάνησης των μελών του Δ.Σ., δεδομένου ότι στο σχετικό θέμα δεν υπήρχε εκ των προτέρων εισήγηση για να μπορεί να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί από τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Μετά από τα παραπάνω, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, θεωρώντας ότι η άρνηση της Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. να εφαρμόσει την 159/2008 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, συνιστούν προσπάθεια «νομιμοποίησης» μιας παράνομης και καταχρηστικής άσκησης εξουσίας, σας καλεί να επαναφέρετε το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, να αποσύρετε την εν λόγω προσφυγή και να προχωρήσετε στην άμεση υλοποίηση της απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. και στην κατάταξη των 19 γεωπόνων σε θέσεις τακτικού προσωπικού.
Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειές σας, σας τονίζουμε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση τόσο των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όσο και της αξιοπρέπειας των μελών του.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Θεόδωρος Α. Μαρκόπουλος

9 σχόλια:

Θεσσαλος 9 Μαρτίου 2009 - 10:53 μ.μ.  

Χαρακτηριστε με αντισυναδελφικο, παλιοχαρακτηρα, η οπως αλλιως θελετε αλλα αυτη η ξεφτιλα με το Π.Δ να μονιμοποιουνται γεωπονοι σ εναν υπερχρεωμενο και πολιτικα χρησιμοποιουμενο οργανισμο οπως ο ΕΛΓΑ με κριτηρια καθαρα τυχης και καθολου αξιοκρατικα την στιγμη που η εκμεταλευση των αλλων συμβασιουχων συνεχιζεται δεν μου αρεσε απ την αρχη -οχι γιτι δεν μου εκατσε- και αν ηθελε ο ΕΛΓΑ η ο καθε ΕΛΓΑ να προσλαβει μονιμο προσωπικο να το εκανε με διαγωνισμο και οχι ριχνοντας ζαρια.
Η ολοι η κανενας...

Ανώνυμος 9 Μαρτίου 2009 - 11:17 μ.μ.  

Είναι θετικό που το ΓΕΩΤΕΕ ασχολείται επιτέλους με κάποια ζητήματα των Συμβασιούχων Γεωτεχνικών, κάποιοι από τους οποίος έχουν πάνω από 10 χρόνια αποκλειστική εργασιακή απασχόληση με διαδοχικές συμβάσεις. Το ΠΔ 164/2004 ελέγχει την παρεχόμενη εξαρτημένη εργασία και όχι την υπογραφείσα σύμβαση. Ειλικρινά αναρωτιέμαι : Όταν έχει λήξει κάποιο σύμβαση ορισμένου χρόνου, με ποία ιδιότητα ο πρώην εργαζόμενος (και πλέον απολυμένος) διενεργεί διοικητικό έλεγχο ή συντάσσει πίνακες αποζημιώσεων (ήτοι επίσημα και έγκυρα έγγραφα) σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας απόλυσης με την υπογραφή του συντάξαντος να τίθεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας απόλυσης; Το δέχεται ο Οργανισμός από έναν άνεργο; Αν το δέχεται, πως; είναι υπάλληλός του την ημερομηνία υπογραφής ; Δεν είναι Νομικός. Η λογική όμως, θα έλεγε: οι εκτιμήσεις να γίνονται 7 μήνες στο 8μηνο της Σύμβασης και τον τελευταίο μήνα να γίνεται η επίπονη εργασία σύνταξης των πορισμάτων-πινάκων, όσο ο εργαζόμενος είναι υπάλληλος του Οργανισμού. Εύχομαι να δοθεί η δίκαια λύση στο ζήτημα.

Ανώνυμος 9 Μαρτίου 2009 - 11:43 μ.μ.  

ΚΜιλάμε για αξιοσέβαστα άτομα που ίσως έχουν προϋπηρεσία και 15 χρόνια στον ίδιο Οργανισμό. Όσο για τα "χρέη" αυτά είναι στην πραγματικότητα του ελληνικού δημοσίου που δίνει τις εντολές. Προτιμάμε δηλαδή να επιδοτούνται οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εισαγωγείς αυτοκινήτων (στις μέρες οικονομικής κρίσης ετοιμάζεται ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΙΧ)!!! προφανώς με δανεικά του Δημοσίου; Προτιμάμε να επιδοτούνται οι ξενοδόχοι με τα κουπόνια κοινωνικού τουρισμού; Προτιμάμε τα 28 δις ευρώ μέσω τραπεζών; Προτιμάμε τις επιδοτήσεις έως 50 % σε περιπτώσεις μιας νέας βιομηχανίας ή ξενοδοχείου; τα ποσοστά (μίζες) σε προμήθειες υλικών κ.λπ. (βοά ο τόπος); Την αμνήστευση στην μεγάλη εισ-φοροδιαφυγή; Τα μεγάλα έργα και τους μεγαλοκαναλάρχες και μεγαλοεργολάβους; τα Ολυμπιακά έργα κα τις στέγες καλατράβα; Όλα αυτά με δανεικά του δημοσίου δεν έγιναν;;;; Τα ψίχουλα του ΕΛΓΑ "μας μάραναν" ; Δηλαδή να μην αποζημιώνονται οι πένητες αγρότες για τις ζημιές -χαλάζι-ακαρπία-ασθένειες κ.λπ; Για τις ζημιές από πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, μόνο, δόθηκαν 1,5 δις ευρώ. Εν κατακλείδι, επειδή αναφέρθηκε η αξιοκρατία: ένας που επί 15 και 17 χρόνια είναι άξιος να προσφέρει το αίμα του στον Οργανισμό -ακριβώς διότι δεν έγιναν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού- φυσικά και δεν περιμένει επιβεβαίωση από κανένα άλλο αλλά μόνοι από τον τίμιο ιδρώτα του προσώπου του.

Θεσσαλος 10 Μαρτίου 2009 - 1:21 π.μ.  

Προς τον 11.43
Δηλάδη ρε φιλε οι υπολοιποι που δεν μονιμοποιηθηκαμε δεν ειμαστε "αξιοσεβαστα ατομα" και ο ιδρωτας του προσωπου μας που χυθηκε στα χωραφια ηταν "ατιμος";
Εμεις δεν δουλεψαμε τοσα χρονια στον ιδιο Οργανισμο;(τα 15 που λες δεν ισχυουν για κανενα και ειναι υπερβολη). Απο κ..ο βγηκαμε και δεν γιναμε μονιμοι;Θεωρεις δικαιο να γινονται οι μονιμοποιησεις με κριτηριο μια αυθαιρετη ημερομηνια καθαρα με τυχη;
Για τα αλλα που λες συμφωνω χωρις αυτο να σημαινει οτι επειδη γινονται απατες με πολλα στην Ελλαδα αυτο αγιαζει και την υπαρξη του Ελγα ο οποιος εξ ορισμου ως ασφαλιστικος οργανισμος πρεπει να ειναι κερδοφορος για να μπορει να πληρωνει. Αν τα εσοδα του ειναι απειρως μικροτερα απ τις ασφαλιστικες του υποχρεωσεις η λογικη και οι νομοι της αγορας λενε οτι πρεπει να κλεισει η να βρεθει τροπος ν αλλαξει αυτο.
Αλλα ειπαμε οτι ζουμε στην Ελλαδα...

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 8:14 π.μ.  

Προς Θεσσαλό: ούτως ή άλλως το ΠΔ 164 αποτελεί μια αδικία.Αλλά από τη στιγμή που έγινε θα πρέπει να εφαρμοσθεί.Θα ήθελα να σου πω ότι ο Κατσαρός δεν ήθελε να υπαχθεί ο ΕΛΓΑ στο ΠΔ αλλά να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις στρατειές των συμβασιούχων, να τους στέλνει απο την μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη, να κάνουν εκτιμήσεις μέχρι την τελευταία μέρα της σύμβασης τους και μετά απολυμένοι να υποβάλουν πίνακες πορισμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις ενώ κάποιος δούλευε κάπου αλλού, τα υποκαταστήματα του ζητάγανε πορίσματα όποια στιγμή τους ερχότανε.Όπως θα διάβασες και στην επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ στα 20 χρόνια έχει βγάλει μία προκήρυξη για γεωπόνους.Επομένως έστω και με αυτόν τον τρόπο κάποιοι βρήκαν δουλειά.Για την χρεωκοπιά του ΕΛΓΑ ΜΟΝΟ οι γεωπόμοι δεν ευθύνονται.Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα που ίσως θα έπρεπε όλοι να το δούμε. Μακάρι να ανοίξουν "πόρτες" για τον κλάδο και για όλους καλό θα είναι, ανεξαρτήτου του προσωπικού αποτελέσματος.Στις προκηρύξεις όλοι βολεύονται;Εκεί δεν συμβαίνουν καταστάσεις τραγικές;Σε παλαιότερη προκήρυξη διοριστήκαν άτομα με λιγότερα μόρια και άλλοι με περισσότερα μείνανε εκτός γιατί δεν μπορούσαν να δηλώσουν όλους τους νομούς.Αυτό δεν είναι αδικία;Δεν αποκλείστηκαν άτομα για λίγα μόρια; Δυστυχώς και εδώ ισχύει το "αν έχεις τύχη διάβαινε".Πουθένα στη ζωή δεν ισχυεί το όλοι ή κανένας-δυστυχώς.

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 3:38 μ.μ.  

ο Θεσσαλός 9 Μάρτιος 2009 10:53 μμ

με καλύπτει. συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέει στην 1η του ανάρτηση 10:53 μμ
ανώνυμε 9 Μάρτιος 2009 11:43 μμ

αυτά που γραφείς θυμίζουν χαρακτηριστικά "αριστεριστικες αφέλειες". μάλλον είσαι και εσύ ένας ακόμη τεμπέλης που κλαψουρίζει περιμένοντας να βυζάξει την αγελάδα του ελγα. τα ανοιχτά στοματά όμως συνεχώς πληθαίνουν και η αγελάδα του ελγα στερεύει (η οποία καταβροχθίζει τα λεφτά των αγροτών, των φορολογουμένων Δ.Υ. και των ελευθέρων επαγγελματιών)

Θεσσαλος 10 Μαρτίου 2009 - 7:29 μ.μ.  

Προς τον 8.14 πμ
Νομοθετικα πρεπει να δινονται ισες ευκαιριες σε ολους και να υπαρχουν κριτηρια που δεν εχουν σχεση με την τυχη.Για τον ΕΛΓΑ αυτα που λεω ειναι η ωμη πραγματικοτητα. Τα υπολοιπα ειναι φιλολογιες και οσον με αφορα το σταματω εδω το θεμα.

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 11:31 μ.μ.  

Ας υποθέσουμε ότι γίνεται μια προκήρυξη για μόνιμες θέσεις. Με τι κριτήρια; Το βαθμό πτυχίου ? Από ποιο πανεπιστήμιο ; Ελληνικό ή αλλοδαπό; (βλέπε 10 άρι - και χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις παρακαλώ). Εδώ πάλι στα Ελληνικά ΑΕΙ ποιοι παίρνουν μεγάλους βαθμούς; ποιοι συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους με διδακτορικά και εξέλιξη σε λέκτορες και καθηγητές; Διαβάστε και καμιά άλλη ανάρτηση του agroanergos (οικογενειοκρατία - φίλοι κομματικά). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: όλοι έχουν δίκιο από την οπτική γωνία που βλέπουν το θέμα ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ. όσο για τις αποζημιώσεις στους αγρότες : Ο φορολογούμενος δίνει και ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΛΕΦΤΑ για στέγες καλατράβα και ολυμπιακά έργα, μετρό ΑΘΗΝΑΣ και εγνατία οδό, γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, ,μεγαλοεισαγωγείς και αυτοκινητοβιομηχανίες για απόσυρση ΙΧ, 28 δις για τραπεζικές ενισχύσεις, πριμοδότηση του 50 % για κατασκευή ξενοδοχείων πολυτελείας και ίδρυση βιομηχανιών, κοινωνικό τουρισμό (ενίσχυση ξενοδόχων), εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή μεγαλοκαρχαριών, αλλά προς Θεού, να μην αποζημιωθεί ο αγρότης, όταν επιδοτούνται οι ιδιωτικές ασφάλειες ζωής και σε άλλα κράτη επιδοτούνται από το κράτος τα ασφάλιστρα των αγροτών. Φίλε 3:38 ο ελγα επιχορηγεί αντιπαγετικούς ανεμομείκτες και γεννήτριες εδάφους εναντίον του παγετού, έχει τεράστια έξοδα για ραντάρ εδάφους εντοπισμού καταιγίδων και μετεωρολογικούς σταθμούς, διάσπαρτα βροχόμετρα και χαλαζόμετρα, αεροπλάνα του ελγα που ψεκάζουν με ιωδιούχο υδράργυρο τα χαλαζοφόρα νέφη για να μη καταστραφεί η παραγωγή από χαλάζι, επιδοτεί δίχτυα προστατευτικά από χαλάζι και πουλιά στα αμπέλια, και χίλια δυο έξοδα ενεργητικής προστασίας με προσφορά ακόμα και στην διάσωση της αρκούδας και του λύκου. Για ποια χρέη μιλάμε αφού είναι υποχρέωση του κράτους να τα επιχορηγεί όλα αυτά; Εξάλλου ο ελγα έχει πάρει τα ΠΣΕΑ, έργο του κράτους που λόγω έλλειψης μηχανισμιού ανέθεσε στον ΕΛΓΑ το έργο εκτιμήσεων ΠΣΕΑ. χρειάζεται προσωπικό, υποδομή και μηχανογράφηση. Όλα αυτά τα έξοδα είναι του κράτους και αν δεν τα δίνει στον ελγα και αυτός δανείζεται, πρέπει επιτέλους να τα δώσει το κράτος. Αντί να διεκδικούμε, βλέπω με μεμψιμοιρία να αλλάζουμε θέμα. ΜΟΥ ΘΥΜΊΖΕΤΕ ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ "ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ". ΟΧΙ. Καλώς και αξιοκρατικά μονιμοποιήθηκαν οι του Π.Δ., μακάρι να προσληφθούν αυτοί που δικαιώθηκαν από το ΑΣΕΠ, και αφού κάθε χρόνο προσλαμβάνονται 700 συμβασιούχοι, ε ! αυτές δεν είναι έκτακτες ανάγκες, ΑΥΤΟ ΛΕΜΕ, ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ !

Θεσσαλος 11 Μαρτίου 2009 - 2:13 π.μ.  

Προς τον ανωνυμο των 11.31
....

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP