ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΕΩΤΕΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Κύριε Πρόεδρε,

από τα διαλαμβανόμενα στο με αριθ. 2109/2-2-2009 έγγραφό σας, ως απαντητικό στο με αριθ. 260/21-1-2009 δικό μας, θεωρούμε ότι επιβεβαιώνεται το βάσιμο των καταγγελιών ορισμένων μελών του Επιμελητηρίου μας, περί επιχειρούμενης αναμόρφωσης της σειράς προτεραιότητας των γεωτεχνικών οι οποίοι περιλαμβάνονταν στον Πίνακα κατάταξης που προέκυψε μετά την από 23-1-2008 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α.. Συγκεκριμένα, κατά δική σας παραδοχή, στις τμηματικές προσλήψεις που λόγω ιδιαιτερότητας του αντικειμένου των εκτιμήσεων των ζημιών, διενεργεί ο ΕΛ.Γ.Α., ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:

α) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που κατατέθηκαν με βάση την 1546/23-1-2008 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καταρτίσθηκαν τρεις Πίνακες υποψηφίων (χωρίς κώλυμα πρόσληψης, με 4μηνο κώλυμα πρόσληψης και με κώλυμα 3μήνου) σε εφαρμογή των άρθρων 21 του Ν. 2190/94 και 5 του Π.Δ. 164/2004

β) Το Μάρτιο του 2008 ξεκίνησαν τμηματικά οι προσλήψεις υποψηφίων από τον πρώτο Πίνακα (χωρίς κώλυμα), με την υποχρέωση να καταθέτουν εκ νέου, πλην των υπολοίπων δικαιολογητικών, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολήθηκαν, από την κατάταξη και μέχρι την πρόσληψη τους, στον ίδιο φορέα με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, ούτε σε δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου. Όσοι εργάζονταν, παραλείπονταν από την πρόσληψη, ενώ διαγράφονταν από τον Πίνακα μόνο όσοι αρνούνταν την πρόσληψη με Υπεύθυνη Δήλωσή τους, για προσωπικούς λόγους.

γ) Μετά την εξάντληση του πρώτου Πίνακα κατάταξης, προχώρησαν οι προσλήψεις από τον δεύτερο Πίνακα (4μηνο κώλυμα πρόσληψης), σε εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3260/2004 όπου αναφέρεται ότι «Σε κάθε περίπτωση μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους υποψήφιους.»

δ) Μετά την εξάντληση του δεύτερου Πίνακα κατάταξης, δεν προχώρησαν οι προσλήψεις από τον τρίτο Πίνακα (κώλυμα τριμήνου), αλλά κλήθηκαν εκ νέου οι υποψήφιοι του πρώτου Πίνακα (χωρίς κώλυμα), οι οποίοι, όταν κλήθηκαν για πρώτη φορά για πρόσληψη, δήλωσαν ότι εργάζονται στο δημόσιο ή σε κάποιον από τους φορείς του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994

Επί της προαναφερόμενης διαδικασίας που ακολουθήθηκε από τον φορέα σας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Η παράλειψη από τον πρώτο Πίνακα, των υποψηφίων που δήλωσαν όταν κλήθηκαν για πρόσληψη, ότι εργάζονται και όχι η διαγραφή τους από αυτόν και στη συνέχεια, η επανάκλησή τους μετά την εξάντληση του δεύτερου Πίνακα κατάταξης, όχι μόνο δεν είναι σύννομη, αλλά επιπλέον αντιφάσκει με την μέχρι σήμερα πρακτική σας η οποία αποτυπώνεται με σαφήνεια στο 18672/6-11-2008 έγγραφό σας, όπου αναφέρεται επί λέξη: «Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του Πίνακα Υποψηφίων με 4μηνο κώλυμα πρόληψης συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς τους υποψήφιους του Πίνακα χωρίς κώλυμα που δήλωσαν ότι εργάζονται κατά τη στιγμή που κλήθηκαν για πρόσληψη στον ΕΛ.Γ.Α., διότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο ούτε από την ανακοίνωση αλλά ούτε και από τη σχετικά διάταξη του Ν. 2190/94 (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999) περί υπολογισμού του δωδεκαμήνου και του κωλύματος υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε διαρκώς μεταβαλλόμενη σειρά κατάταξης των υποψηφίων και σε αλληλουχία πινάκων κατάταξης ανάλογα με το χρόνο μεταβολής των κριτηρίων των υποψηφίων, που στην ουσία συνεπάγεται ανυπαρξία πίνακα κατάταξης».

2. Η κατάρτιση του τρίτου Πίνακα (με 3μηνο κώλυμα) υποψηφίων είναι απόλυτα συμβατή με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004, όπου αναφέρεται με σαφήνεια ότι η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Τέτοιοι λόγοι θεωρούμε ότι είναι α) ο ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών αριθμός των υποψηφίων που δέχονται να προσληφθούν, και β) η άρση του κωλύματος της τρίμηνης διακοπής των υποψηφίων, όταν κληθούν για εργασία, δεδομένου ότι οι προσλήψεις γίνονται τμηματικά και ο τρίτος Πίνακας είναι χρονικά ο τελευταίος στην κατάταξη, άρα και στην πρόσληψη, τους οποίους άλλωστε επικαλείστε κι εσείς στο εδάφιο 3 του 2109/2-2-2009 εγγράφου σας.
3. Οι διαφορετικοί Πίνακες κατάταξης, δεν θα προβλέπονταν, εάν δεν όφειλαν οι υπηρεσίες να τους ενεργοποιούν κατ’ αλληλουχία. Η μη ενεργοποίησή τους κατά νόμιμη σειρά, καταργεί επί της ουσίας την ύπαρξή τους, επιτρέποντας στον κάθε φορέα να «αναμορφώνει» το μοναδικό Πίνακα.

Πέραν τούτων, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι η χρησιμοποίηση συμβασιούχων για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του Οργανισμού, αντιβαίνει στο Π.Δ. 164/2004 και στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ της Ε.Ε.. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί κάθε περίπτωση ομηρίας συμβασιούχων από τον Οργανισμό σας, το Επιμελητήριο προτείνει:
α) την κάλυψη όλων των προβλεπομένων οργανικών θέσεων με την πρόσληψη μονίμου προσωπικού, μέσω Α.Σ.Ε.Π., και
β) την άμεση επανεξέταση του Οργανογράμματος του Οργανισμού, για την αύξηση των θέσεων μόνιμου προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, εκτιμώντας ότι κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, ακολουθήθηκαν μη ενδεικνυόμενες από τη νομοθεσία μέθοδοι, που οδήγησαν στην αλλοίωση των αρχικών πινάκων κατάταξης και επιφυλασσόμενο παντός δικαιώματός του για την αποκατάσταση της αδικίας που συντελέστηκε σε βάρος των μελών του, ζητά, έως ότου καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α., να μην επαναληφθούν παρόμοιες πρακτικές που οδηγούν σε αποκλεισμούς, αλλά αντίθετα να διασφαλιστεί, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, η ισότιμη συμμετοχή των υποψηφίων συμβασιούχων στις διαδικασίες πρόσληψης εποχικού προσωπικού.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Θεόδωρος Α. Μαρκόπουλος

agroanergos

Φωνάζουμε καιρό για την αδιαφορία της Κεντρικής Διοίκησης του ΓΕΩΤΕΕ για θέματα που αφορούν ανέργους και συμβασιούχους Γεωπόνους.

Με τις δύο αυτές σοβαρές παρεμβάσεις η διοίκηση και ο Πρόεδρος κ.Μαρκόπουλος δείχνει ότι έχει την θέληση να βοηθήσει και να ασχοληθεί, με το πραγματικά πιο ευαίσθητο , αδικημένο και ταλαιπωρημένο κομμάτι του κλάδου μας.

Χαιρετίζουμε τέτοιες ενέργειες αλλά δεν χρειάζεται εφησυχασμός γιατί τα θέματα και τα προβλήματα είναι πολλά και χρειάζεται πιο γρήγορη αντίδραση , πιο σκληρή αντιμετώπιση και πάνω απ'όλα συνεχή διεκδίκηση των αιτημάτων μας!

16 σχόλια:

Ανώνυμος 9 Μαρτίου 2009 - 10:38 μ.μ.  

ΚΑΛΩΣ ΤΟ,
ΚΑΙ ΑΣ ΑΡΓΗΣΕ!

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 1:15 π.μ.  

βρήκες θέμα από τη ΒΙΟΠΕΑΣΓΕ!!!!!! μπράβο

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 8:36 π.μ.  

agroanerge αυτές τις παρεμβάσεις τις θεωρώ επιτυχία του Blog. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!! Μέσα απο την ενημέρωση έρχεται η διαμαρτυρία και ακολουθεί η αφύπνιση και η ενεργοποιήση.

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 10:09 π.μ.  

Η νεα διοικηση του ΓΕΩΤΕΕ μεχρι τωρα καλως ειχε ασχοληθει με παρεμβασεις για τα προβληματα που υπαρχουν και που γνωριζουν ολοι.Ειναι καιρος να αρχισει τις προτασεις πιο δυναμικα,για να βοηθησει και να στηριξει τον κλαδο ουσιαστικα.Το εχουμε ολοι μας αναγκη!Συγχαρητηρια και.... ΕΙΔΩΜΕΝ!!!

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 2:00 μ.μ.  

agroanerge kalhspera. mhpws gnwrizeis oi 45 monimes theseis pou phran egrish xthes poies eidikothtes aforoun?

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 2:26 μ.μ.  

DIORTHWSH

agroanerge kalhspera. mhpws gnwrizeis oi 45 monimes theseis ston elga pou phran egrish xthes poies eidikothtes aforoun?

agroanergos 10 Μαρτίου 2009 - 2:33 μ.μ.  

ΦΥΣΙΚΗ,ΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΜΩΝ ΑΛΛΑ ΠΟΣΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ.

ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΩ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΩ.

ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΡΑΨΕ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 2:36 μ.μ.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ.

Ανώνυμος 10 Μαρτίου 2009 - 11:32 μ.μ.  

agroanerge επειδη δεν καταλαβα και θα ηθελα μια διευκρινιση, ο ΕΛΓΑ θα βγάλει μόνικες θέσεις για 1)ΦΥΤΙΚΗ,2)ΖΩΙΚΗ ΚΑΙ 3)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με προκυρηξη του τωρα???

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

agroanergos 10 Μαρτίου 2009 - 11:48 μ.μ.  

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 41 ΘΕΣΕΙΣ(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 513 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΑ.

ΑΠΛΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΗΡΘΕ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ.

Ανώνυμος 11 Μαρτίου 2009 - 12:36 π.μ.  

Από την κατηγορία ΠΕ oi γεωπόνοι καταλαμβάνουν 67 θέσεις!

Ανώνυμος 11 Μαρτίου 2009 - 12:29 μ.μ.  

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΚΑΘΑΡΕΣ" ΑΝΕΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

nikos_xg 12 Μαρτίου 2009 - 1:57 π.μ.  

Kalispera agroanerge thelw voitheia!!

mhpws an tha vgei kai pote nea prokyrixh gia elga???

h kapoios allos an xerei??
euxaristw

agroanergos 12 Μαρτίου 2009 - 7:45 π.μ.  

ΦΙΛΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΗ,ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΒΑΛΕ.ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΩ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.


ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ...ΓΡΑΨΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Ανώνυμος 14 Μαρτίου 2009 - 7:46 μ.μ.  

agroanerge καλησπέρα και συγχαρητήρια για το blog! Μήπως ξέρεις πότε περίπου υπολογίζεται να βγει η προκήρυξη για την πρόσληψη εποχικών γεωπόνων στον ΕΛΓΑ???όποιος ξέρει κάτι ας μου πει....

agroanergos 14 Μαρτίου 2009 - 9:26 μ.μ.  

ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ.ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΡΓΗΣΕΙ ΦΕΤΟΣ ΑΡΚΕΤΑ.ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ.ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP