Ιστορικό για την εφαρμογή του ΟΣΔΕ στην Ελλάδα

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Ι. ΟΣΔΕ από την θέσπισή του μέχρι και το έτος 2008

1. Με τον ΚανΕΟΚ 3508/1992 θεσπίστηκε η υποχρέωση εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχειρίσεως και ελέγχου (εφεξής ΟΣΔΕ) στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής με σκοπό τον έλεγχο της κανονικότητας και της νομιμότητας των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).
2. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή του ΟΣΔΕ ανατέθηκε αρχικώς στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
3. Κατά τα έτη 1997 – 2000, η εφαρμογή του ΟΣΔΕ ανατέθηκε με απευθείας αναθέσεις (χωρίς να συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ και του ΠΔ 346/1996) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) και μέσω αυτής στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ). Το Ελεγκτικό Συνέδριο, έκρινε ότι οι αναθέσεις αυτές δεν ήσαν νόμιμες διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ και του ΠΔ 346/1996, απέρριψε τις σχετικές αιτιάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ και του Υπουργείου Γεωργίας (υπ’ αριθ. 55/1998, 10/1999 και 53/2000 πράξεις του) και αρνήθηκε την θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Για την εκτέλεση του έργου του ΟΣΔΕ, η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι ΕΑΣ εισέπρατταν αμοιβή από το κράτος και παραλλήλως παρακρατούσαν από τις ενισχύσεις, που εισέπρατταν οι δικαιούχοι παραγωγοί, ποσοστό 2% ως ΄΄δαπάνες και διοικητικά έξοδα΄΄. Η παρακράτηση αυτή κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μη νόμιμη και καταργήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 2538/1997. Παρά την κατάργηση της η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι ΕΑΣ εξακολουθούσαν να προβαίνουν στην παρακράτηση αυτή παρανόμως και κατά τα επόμενη έτη. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), έκρινε επίσης ότι η παρακράτηση αυτή δεν ήταν νόμιμη (ΔΕΚ C-331/2000, ΔΕΚ C-387/2003, ΔΕΚ C-285/2003, ΔΕΚ C-364/2004).
4. Το έτος 1997 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με σκοπό: ΄΄… α) την διαχείριση των πιστώσεων του ΕΓΤΠΕ, που θα στηρίζεται σ’ ένα σύστημα ελέγχου που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, β) την πρόληψη και πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και την ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν παρανόμως ή αχρεωστήτως΄΄.
5. Το έτος 2001 το ΟΣΔΕ εκτελέστηκε με βάση ΄΄συμφωνία - πλαίσιο΄΄, συναφθείσα μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, της ΠΑΣΕΓΕΣ και της Ενώσεως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, η οποία, όμως, υπέκρυπτε απ’ ευθείας ανάθεση του έργου στην ΠΑΣΕΓΕΣ.
Η συμφωνία αυτή προέβλεπε την κατάρτιση εκτελεστικών συμβάσεων μεταξύ των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των ΕΑΣ σε επίπεδο νομού.
Η υπόθεση της εν λόγω απ’ ευθείας ανάθεσης οδηγήθηκε μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΔΕΚ, πλην, όμως, το ΔΕΚ, με την υπ’ αριθ. C-237/2005 απόφασή του, απέρριψε την προσφυγή αυτή με την αιτιολογία ότι, κατά τον χρόνο εκδίκασης της προσφυγής, τα αποτελέσματα της εν λόγω συμφωνίας είχαν εξαντληθεί και ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να αποδείξει επαρκώς ότι η παράβαση επαναλήφθηκε σε μεταγενέστερα έτη (σημεία 33 έως 40 της C-237/2005).
6. Μετά τις παραπάνω εξελίξεις το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο ήθελε να αναθέτει την εκτέλεση του ΟΣΔΕ στην ΠΑΣΕΓΕΣ, είχε να αντιμετωπίσει δύο σοβαρά προβλήματα:
α) τον χαρακτηρισμό κάθε φορά της σχετικής συμβάσεως ή συμφωνίας ως απ’ ευθείας αναθέσεως, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδος να μην εγκρίνει τα χρηματικά εντάλματα και να αναγκάζονται η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι ΕΑΣ να καταφεύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και να εισπράττουν την αμοιβή τους μετά από πολλά χρόνια, αφ’ ετέρου δε να γεννάται κίνδυνος προσφυγής στο ΔΕΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
β) την αδυναμία παρακρατήσεως ποσοστού ενισχύσεως από τους δικαιούχους για ΄΄δαπάνες και διοικητικά έξοδα΄΄.
7. Για την αποφυγή των παραπάνω προβλημάτων, το Υπουργείο Γεωργίας και η ΠΑΣΕΓΕΣ το 2001 υπέγραψαν ΄΄Μνημόνιο Συνεργασίας΄΄, με το οποίο η εκτέλεση του ΟΣΔΕ ανατέθηκε, εκ νέου, απ’ ευθείας στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).
Αντικείμενο του Μνημονίου τούτου ήταν η εκτέλεση του ΟΣΔΕ κατά την περίοδο 2001 και δη: α) η πληροφόρηση των παραγωγών της χώρας επί των καθεστώτων ενισχύσεων του ΟΣΔΕ, β) η αναπαραγωγή, διανομή και συμπλήρωση των αιτήσεων δηλώσεων των παραγωγών για την ένταξή τους στα καθεστώτα αυτά, γ) η παροχή, σε ηλεκτρονική μορφή, όλων των στοιχείων των αιτήσεων για την εισαγωγή τους στη βάση των δεδομένων των καθεστώτων αυτών και δ) γενικώς η συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την κατεύθυνση της άρτιας και έγκαιρης υλοποιήσεως των προγραμμάτων (άρθρο 2).
Με το Μνημόνιο αυτό προβλέφθηκε, επίσης, ότι ΄΄… οι ΕΑΣ θα αμείβονται από τους παραγωγούς με την καταβολή επί αποδείξει συγκεκριμένου ποσού και βάσει τιμοκαταλόγου, που θα συμφωνηθεί πανελλαδικά μεταξύ της ΠΑΣΕΓΕΣ και των ΕΑΣ, ανάλογα με το έργο που προσφέρουν σε κάθε δικαιούχο παραγωγό…΄΄ (άρθρο 2 παρ. 6 του Μνημονίου), ότι ΄΄…οι ΕΑΣ δεν έχουν το δικαίωμα να εκχωρήσουν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Μνημόνιο σε τρίτο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ομάδας Παρακολούθησης…΄΄. (άρθρο 2 παρ. 7 του Μνημονίου), ότι στην Ομάδα Παρακολούθησης του ΟΣΔΕ θα μετέχει και η ΠΑΣΕΓΕΣ και ότι τα μέλη της Ομάδος Παρακολούθησης του ΟΣΔΕ θα αναφέρονται στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ (άρθρο 7 παρ. 1 του Μνημονίου).
Το Μνημόνιο αυτό είναι, κατά την έννοια του νόμου, σύμβαση παροχής υπηρεσιών, αφού προβλέπει την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών έναντι αμοιβής, που θα πληρωθεί από τρίτο, δηλαδή από τους παραγωγούς, χωρίς μάλιστα αυτοί να έχουν καμιά συμμετοχή στον προσδιορισμό της, αφού, σύμφωνα με το εν λόγω Μνημόνιο η αμοιβή αυτή θα καθορίζεται με βάση τιμοκατάλογο, κατόπιν συμφωνίας της ΠΑΣΕΓΕΣ και των ΕΑΣ.
Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί, προκειμένου να τύχουν ενισχύσεως, ήσαν υποχρεωμένοι, εκ των πραγμάτων, να απευθύνονται για την συμπλήρωση των αιτήσεων του ΟΣΔΕ στις ΕΑΣ και εξαναγκάζονταν να πληρώνουν υποχρεωτικώς αμοιβή, η οποία δεν ήταν προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ αυτών και των ΕΑΣ αλλά είχε προκαθορισθεί με βάση τιμοκατάλογο, που είχαν καταρτίσει η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι ΕΑΣ.
Με το ευρηματικό αυτό Μνημόνιο, το Υπουργείο Γεωργίας προσπάθησε να λύσει όλα τα προβλήματα, που είχε μέχρι τότε αντιμετωπίσει στο θέμα εκτελέσεως του ΟΣΔΕ και δη:
α) Ανέθεσε το έργο εκτελέσεως του ΟΣΔΕ στην ΠΑΣΕΓΕΣ, εκπληρώνοντας έτσι την πολιτική βούλησή του.
β) Πίστευε ότι μπορούσε έτσι να ισχυρίζεται ότι το Μνημόνιο αυτό δεν είναι σύμβαση αναθέσεως παροχής υπηρεσιών, αφού αυτό δεν προβλέπει αμοιβή καταβαλλομένη από την αναθέτουσα αρχή αλλά αμοιβή καταβαλλομένη υποχρεωτικώς από τρίτο (παραγωγούς).
γ) Πίστευε ότι μπορούσε έτσι να ισχυρίζεται ότι η αμοιβή, που θα εισπράττουν οι ΕΑΣ από τους παραγωγούς, δεν είναι ΄΄παρακράτηση΄΄ από την ενίσχυση του παραγωγού αλλά αμοιβή καταβαλλομένη από τον ίδιο τον παραγωγό και
δ) Πίστευε ότι μπορούσε έτσι να διαφύγει τον κίνδυνο εμπλοκής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΕΚ.
Το Μνημόνιο του 2001 εκτελέστηκε, παρά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
8. Το ευρηματικό Μνημόνιο του 2001 χρησιμοποιήθηκε και για το ΟΣΔΕ του 2002 με το ίδιο περιεχόμενο και με τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα, παρά τις αντιδράσεις πολλών φορέων (περιλαμβανομένης της Ομοσπονδίας μας) και παραγωγών.
9. Το ίδιο Μνημόνιο του 2001 χρησιμοποιήθηκε και για το ΟΣΔΕ του 2003 αλλά αυτή την φορά αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΠΑΣΕΓΕΣ. Στην σχετική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού για την υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου, ομολογείται ότι, προ του κινδύνου να θεωρηθεί το Μνημόνιο αυτό ως απ’ ευθείας ανάθεση ΄΄… η διατύπωση των υποχρεώσεων των δύο μερών ήταν γενικόλογη και η εκπλήρωσή τους βασιζόταν στην αμοιβαία κατανόηση….΄΄ (εισηγητικό σημείωμα του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13.12.2002), δηλαδή ομολογείται ότι το Μνημόνιο είναι ένα εφεύρημα προς αποφυγή χαρακτηρισμού της σχετικής συμβάσεως ως απ’ ευθείας αναθέσεως.
Το Μνημόνιο αυτό υπογράφηκε στις 23.1.2003 και η ισχύς του συμφωνήθηκε να λήξει κατά την ολοκλήρωση της καταβολής του συνόλου των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.
Στην κατάρτιση του εν λόγω Μνημονίου αντέδρασαν όλοι οι φορείς (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ΠΟΣΕΓ κλπ.).
Αμέσως μετά την αντίδρασή μας αυτή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι στην διαδικασία του ΟΣΔΕ, εκτός των ΕΑΣ, δύναται να συμμετέχουν και άλλοι φορείς, εφ’ όσον είναι ΄΄πιστοποιημένοι΄΄ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσκάλεσε τους φορείς και τους ιδιώτες, που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως ΄΄σύμβουλοι΄΄ των παραγωγών κατά την συμπλήρωση των αιτήσεων, να καταθέσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τις 11.4.2003, αίτηση και δικαιολογητικά για την ΄΄πιστοποίησή΄΄ τους.
Οι ανωτέρω, όμως, ανακοινώσεις έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσχηματικώς, με σκοπό την παραπληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την άμβλυνση των αντιδράσεων και την παρέλευση του χρόνου εκτελέσεως του ΟΣΔΕ καθ’ όσον:
α. Η παραπληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγκειται στο ότι ψευδώς και απατηλώς ανεφέρετο ότι, κατά το έτος 2003, δεν έγιναν απ’ ευθείας αναθέσεις υπηρεσιών ΟΣΔΕ, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση ΄΄δεσμεύθηκε΄΄, με την υπ’αριθ. πρωτ. 5767/6.11.2003 επίσημη δήλωση του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου γεωργίας, η ανάθεση του ΟΣΔΕ θα γίνεται εφεξής μέσω διαγωνισμών, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ και ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μη επανάληψη της παραβάσεως για να θέσει τέλος στην παραβίαση της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ (βλ. ΔΕΚ C-237/05).
β. Κανένα μέτρο δεν ελήφθη για την μη επανάληψη της παραβάσεως και η Ελληνική Κυβέρνηση συνέχισε να παραβιάζει την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ απροκάλυπτα μέχρι σήμερα με επαναλαμβανόμενες απ’ ευθείας αναθέσεις του ΟΣΔΕ στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στις ΕΑΣ μέχρι σήμερα, διαψεύδοντας έτσι κατηγορηματικώς τις αντίθετες πανηγυρικές διαβεβαιώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
γ. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχε ζητηθή ΄΄πιστοποίηση΄΄ φορέων κατά την εκτέλεση του ΟΣΔΕ, μέχρι δε το 1996 συμμετείχαν στην εκτέλεση του ΟΣΔΕ φορείς χωρίς προηγουμένη πιστοποίησή τους.
δ. Ούτε η ΠΑΣΕΓΕΣ ούτε οι ΕΑΣ είχαν ΄΄πιστοποιηθή΄΄ για την εκτέλεση του ΟΣΔΕ, αλλά παρά ταύτα ήδη εκτελούσαν το ΟΣΔΕ από το 1997 χωρίς τέτοια ΄΄πιστοποίηση΄΄.
ε. Ο χρόνος, που μεσολαβούσε για την εκτέλεση του ΟΣΔΕ 2003, (15.5.2003) δεν επαρκούσε για την ΄΄πιστοποίηση΄΄ φορέων και ιδιωτών.
στ. Η παρεχομένη στους άλλους φορείς δυνατότητα συμμετοχής στην εκτέλεση του ΟΣΔΕ ήταν κενή περιεχομένου διότι σύμφωνα με το μνημόνιο:
το χαρτογραφικό υπόβαθρο είχε διατεθεί, αποκλειστικώς στην ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ΕΑΣ και ήταν απροσπέλαστο σε άλλους φορείς, και
απαγορευόταν στις ΕΑΣ να ΄΄εκχωρήσουν΄΄ μέρος του ΟΣΔΕ σε άλλους φορείς.
ζ. Οι ανωτέρω ανακοινώσεις έγιναν ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνώριζε ότι ουδείς παραγωγός θα απευθύνονταν σε άλλο φορέα αφού ουδείς είχε ΄΄πιστοποιηθή΄΄.
Συνεπώς, οι εν λόγω ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν μεθοδευμένα και εν γνώσει του ότι τέτοια ΄΄πιστοποίηση΄΄ δεν μπορούσε αντικειμενικώς να γίνει και να λειτουργήσει εν τοις πράγμασι.
Στις ανωτέρω ανακοινώσεις ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν αιτήσεις για ΄΄πιστοποίηση΄΄ 75 ιδιωτικοί φορείς αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ουδόλως ασχολήθηκε με τις αιτήσεις αυτές και, παραβιάζοντας την υποχρέωσή του για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τους κανόνες της ευπρεπείας, ουδεμία έστειλε σ’ αυτούς έγγραφη ενημέρωση, προφορικώς δε υποστήριζε ότι δε μπορούσε να τους πιστοποιήσει ΄΄ελλείψει θεσμικού πλαισίου΄΄.
Όμως, η αιτίαση αυτή ήταν ψευδής και προσχηματική διότι:
Η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι ΕΑΣ εκτελούσαν ήδη το ΟΣΔΕ χωρίς να έχουν ΄΄πιστοποιηθή΄΄.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν κατά νόμον αρμόδιος για το ΟΣΔΕ, με την από 3.4.2003 ανακοίνωσή του καθόρισε το πλαίσιο των δικαιολογητικών και της διαδικασίας ΄΄πιστοποιήσεως΄΄.
Όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις του στις 21.3.2003 και 3.4.2003 γνώριζε ότι δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο.
Έτσι, το ΟΣΔΕ του 2003, παρά τις αντιδράσεις, εκτελέστηκε αποκλειστικώς από την ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ΕΑΣ χωρίς την συμμετοχή άλλων φορέων.
10. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Γεωργίας, με την υπ’ αριθ. 264753/20.10.2003 απόφασή του (ΦΕΚ 1496Β/16.10.2006), ανέθεσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ΄΄πιστοποίηση – έγκριση΄΄ των φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων, συνεταιρισμών, ενώσεων φορέων) για την εκτέλεση του έργου του ΟΣΔΕ και καθόρισε την σχετική διαδικασία της ΄΄πιστοποιήσεως΄΄ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σ’ εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με την από 18.11.2003 ανακοίνωσή του, κάλεσε τους ενδιαφερομένους φορείς να υποβάλουν αιτήσεις για ΄΄πιστοποίηση΄΄ το αργότερο μέχρι τις 28.11.2003. Μολονότι η προθεσμία που δόθηκε ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, υπέβαλαν αιτήσεις 75 φορείς. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με την από 3.2.2004 απόφαση του Προέδρου του, ΄΄πιστοποίησε΄΄ μόνο τις ΕΑΣ, χωρίς ποτέ να ενημερώσει τους άλλους φορείς για την τύχη της αιτήσεώς τους.
Ακολούθως, ο Υπουργός Γεωργίας, με την υπ’ αριθ. 217842/6.2.2004 απόφασή του (ΦΕΚ 326Β/11.2.2004), αφαίρεσε την αρμοδιότητα της ΄΄πιστοποιήσεως΄΄ των φορέων του ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κράτησε ο ίδιος. Την ίδια ημέρα (6.2.2004) και πριν ακόμη η ανωτέρω υπουργική απόφαση δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποκτήσει κανονιστικό χαρακτήρα και νόμιμη υπόσταση, ο Υπουργός Γεωργίας, με την υπ’ αριθ. 217843/6.2.2004 απόφασή του, ΄΄πιστοποίησε΄΄, και πάλι μόνο τις ΕΑΣ χωρίς ποτέ να εκδώσει απόφαση για τους άλλους φορείς.
Περαιτέρω, με το από 28.4.2004 μνημόνιο συνεργασίας, ο Υπουργός Γεωργίας, ανέθεσε και πάλι την εκτέλεση του ΟΣΔΕ του 2004 απ’ ευθείας στην ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ΕΑΣ, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ ουδεμία έκανε προετοιμασία για την προκήρυξη διαγωνισμού για το ΟΣΔΕ 2004.
11. Στις αρχές του 2005, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άρχισε να αναφέρεται σε επικειμένη προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της συμπληρώσεως δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Η αναφορά αυτή, όμως, ήταν ψευδής και προσχηματική και χρησιμοποιείτο μόνο ως προπέτασμα καπνού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πραγματικότητα ουδέποτε έγινε προετοιμασία για την διενέργεια τέτοιου διαγωνισμού.
Έτσι, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 287/8.2.2005 επιστολή του προς την ΠΑΣΕΓΕΣ, ανέθεσε σ’ αυτήν εκ νέου απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου του ΟΣΔΕ του 2005 ΄΄… στα πλαίσια του από 28.4.2004 μνημονίου συνεργασίας…΄΄.
12. Στις 16.1.2006 ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξης και Τροφίμων, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1936/16.1.2006 επιστολή του προς την ΠΑΣΕΓΕΣ, ανέθεσε εκ νέου σ’ αυτήν απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου του ΟΣΔΕ του 2006 ΄΄… στο πνεύμα του Μνημονίου Συνεργασίας της 28.4.2004…΄΄.
13. Στις 31.1.2007 ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξης και Τροφίμων, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 60/31.1.2007 επιστολή του προς την ΠΑΣΕΓΕΣ, ανέθεσε εκ νέου απ’ ευθείας σ’ αυτήν την εκτέλεση του έργου του ΟΣΔΕ του 2007 ΄΄… στο πνεύμα του Μνημονίου Συνεργασίας της 28.4.2004…΄΄.
14. Στις 16.1.2008 ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξης και Τροφίμων, με επιστολή του προς την ΠΑΣΕΓΕΣ ανέθεσε εκ νέου απ’ ευθείας σ’ αυτήν την εκτέλεση του έργου του ΟΣΔΕ του 2008 ΄΄… στο πνεύμα του Μνημονίου Συνεργασίας της 28.4.2004…΄΄.
15. Στις 22.9.2008 ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου ΄΄Υπηρεσίες συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για τα έτη 2009, 2010, 2011 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες΄΄.
Όμως, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 155823/20.10.2003 απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διαγωνισμός αυτός ματαιώθηκε, μετά τις αντιδράσεις πολλών φορέων, και, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, δεν επαναπροκηρύχθηκε.

ΙΙ. ΟΣΔΕ 2009
16. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χατζηγάκης με το υπ’ αριθ. πρωτ. 719/9.2.2009 έγγραφό του προς την ΠΑΣΕΓΕΣ αναφέρει και αιτείται : «Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε ήδη η διαδικασία για την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της συμπλήρωσης δηλώσεων ΟΣΔΕ 2009 – 2010 – 2011. Μέχρις ολοκληρώσεως των διαδικασιών του ως άνω διαγωνισμού παρακαλούμε να συνεχίσετε να παρέχετε τη συνδρομή σας στους αγρότες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2009, στα πλαίσια του από 28.4.2004 μνημονίου συνεργασίας».
Ο ισχυρισμός του Υπουργού ότι δήθεν ΄΄… ξεκίνησε ήδη η διαδικασία για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της συμπληρώσεως δηλώσεων ΟΣΔΕ 2009, 2010, 2011…΄΄, είναι προσχηματικός αφού ο σχετικός διαγωνισμός είχε ήδη ματαιωθεί από τον Οκτώβριο του 2008 και δεν έχει, μέχρι σήμερα, επαναπροκηρυχθεί.
17. Στις 31/3/2009 το παραπάνω έγγραφο του κ. Υπουργού επικυρώνεται με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας. Το μνημόνιο περιλαμβάνει δύο σκέλη που αφορούν στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και στους δικαιούχους που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες.
Για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες το Μνημόνιο συνεχίζεται στην τριετία 2010-2012. Οι δαπάνες των εργασιών για τους δικαιούχους επιδοτήσεων που δεν είναι αγρότες θα καλύπτονται μέχρι και το 2012 από τους ίδιους τους παραγωγούς και οι Ενώσεις θα εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών προς αυτούς στα οποία θα αναφέρονται οι αμοιβές τους. Οι δαπάνες για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες το 2009 αναμένεται να καλυφθούν από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε σχέδιο σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει συνολικό τίμημα ύψους 25 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή καθαρό ποσό περίπου 21 εκατ. ευρώ για ολοκλήρωση και παράδοση συνολικά κατά μέγιστο 300.000 αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Για τα έτη 2010-2012 θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός.
18. Στις 3/4/2009 οι υπουργοί, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με το πρόσχημα των καταληκτικών ημερομηνιών καταθέτουν προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της σύμβασης πώλησης των εταιριών Ολυμπιακών Αερογραμμών» με την οποία «Για το έτος 2009, το κόστος ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που περιλαμβάνει το έργο της συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, θα καλυφθεί ομοίως από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, η δε σχετική δημόσια σύμβαση μπορεί να συναφθεί από την αναθέτουσα αρχή εκτός από τον ως άνω τρόπο και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης, εάν για λόγους τεχνικούς η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 περ.β του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 31 παρ. 1, εδαφ. β της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).»
Η παραπάνω πράξη είναι καινούργια ανακάλυψη και προστίθεται στον περίεργο κύκλο των αναθέσεων του ΟΣΔΕ, με τον ίδιο πάντα ανάδοχο και την ίδια πάντα αιτιολογία (δεν προλαβαίνουμε). Εδώ όμως η νομιμότητα της παραπάνω προσθήκης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νομικούς, τα Ελληνικά δικαστήρια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πολύ πιθανόν να οδηγήσει την χώρα σε ανεξέλεγκτες περιπέτειες μα απροσδιόριστες συνέπειες.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP