Μεταπτυχιακό:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Το Τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, έχει αναλάβει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»
To Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από σπουδές διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και για Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής άλλης συναφούς ειδικότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις (τέλη Σεπτεμβρίου).
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα.
Οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας οφείλουν να υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου 2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία , Τ.Κ. 38446, Βόλος
με την ένδειξη: «Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

Για το έντυπο-αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας, κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα: www.agr.uth.gr καθώς και στα τηλέφωνα 24210 93013, 24210 93147, 2421093063

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP