Μεταπτυχιακό:Βιοτεχνολογία και εφαρμογές στην Γεωπονία

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων θετικών επιστημών ΤΕΙ, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας τα παρακάτω δικαιολογητικά

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων έως την 15η/7/2009, αξιολόγηση-επιλογή έως την 20η/7/2009 και εγγραφή των επιτυχόντων.
1

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP