Μπαίνει το νερό στ'αυλάκι από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

Σύσταση 2 νέων Διευθύνσεων και ίδρυση ενός Αυτοτελούς Γραφείου στο ΥΠΕΧΩΔΕ

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργος Σουφλιάς, υπέγραψε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο αναβαθμίζονται δύο Τμήματα σε Διευθύνσεις. Πρώτον προχωρά στη σύσταση της Διεύθυνσης Φύσης και Βιοποικιλότητας και δεύτερον στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Επίσης, ιδρύεται Αυτοτελές Γραφείο Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Νομικών Πληροφοριών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με το σημερινό Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αναβαθμίζουμε δύο (2) Τμήματα του Υπουργείου σε Διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Φύσης και Βιοποικιλότητας και τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, ενώ, ταυτόχρονα, ιδρύουμε ένα Αυτοτελές Γραφείο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Νομικών Πληροφοριών.

Με το εν λόγω Π.Δ., στόχος μας στο ΥΠΕΧΩΔΕ είναι η βελτίωση του παραγόμενου έργου, τόσο στους τομείς της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, όσο και στους τομείς προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Παράλληλα, δίνουμε έμφαση και στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, με τη σύσταση της Διεύθυνσης Φύσης και Βιοποικιλότητας στοχεύουμε στην προώθηση μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής στρατηγικής για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, στο ΥΠΕΧΩΔΕ, τα τελευταία 5 χρόνια, κάνουμε συστηματική δουλειά, με δράσεις και έργα, για να προστατεύσουμε και να αναβαθμίσουμε το περιβάλλον.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι στον προγραμματισμό μας περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισμού 4,3 δισ. ευρώ. Κατασκευάζουμε βιολογικούς καθαρισμούς και δίκτυα αποχέτευσης, ενισχύουμε και αυξάνουμε συνεχώς τον αριθμό των Προστατευόμενων Περιοχών, εκπονήσαμε την Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα, θεσμοθετήσαμε τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό κ.ά.
Αντίστοιχα, με τη σύσταση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στοχεύουμε στην εξειδίκευση της έρευνας στον τομέα της διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και όλων των παραδοσιακών ανθρωπογενών στοιχείων και κατασκευών, που προσδίδουν στον ελληνικό χώρο τη μοναδικότητα που τον διακρίνει.
Μάλιστα, στο ΥΠΕΧΩΔΕ έχουμε παράξει σημαντικό έργο στον τομέα αυτό. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πάνω από 820 οικισμοί έχουν υπαχθεί ήδη σε καθεστώς προστασίας ως παραδοσιακοί οικισμοί, ενώ στο σύνολο της χώρας περίπου 9.500 κτήρια έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα».
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ:
Η Διεύθυνση Φύσης και Βιοποικιλότητας ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και διαρθρώνεται σε πέντε (5) θεματικά τμήματα, ως εξής:
1. Τμήμα Στρατηγικής - Νομικής Υποστήριξης για το Φυσικό Περιβάλλον
2. Τμήμα Βιοποικιλότητας
3. Τμήμα Εθνικού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών
4. Τμήμα Βιοτεχνολογίας
5. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης
Η στελέχωση των τμημάτων της Διεύθυνσης θα γίνει με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα διαθέτει την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Η Διεύθυνση αυτή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- σε θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας,
- σε θέματα προστασίας, διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
- στην εφαρμογή της βιοτεχνολογίας,
- στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για το Περιβάλλον,
- σε εξειδικευμένα θέματα, όπως, είναι οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ:
Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας και διαρθρώνεται σε πέντε (5) θεματικά τμήματα, ως εξής:
1. Τμήμα Παραδοσιακών Τμημάτων Πόλεων (Ιστορικών Κέντρων)
2. Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Ζωνών Προστασίας
3. Τμήμα Προστασίας Κτηρίων και Στοιχείων Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος
4. Τμήμα Αρχείου, Προδιαγραφών και Οδηγιών Προστασίας
5. Γραφείο Ιστορικού Κέντρου της Πόλεως των Αθηνών
Η στελέχωση των τμημάτων της Διεύθυνσης θα γίνει με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα διαθέτει την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Η Διεύθυνση αυτή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- σε θέματα σχεδιασμού της πολεοδομικής πολιτικής σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχιτεκτονικά σύνολα και ζώνες, που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, με στόχο την προστασία και ανάδειξή τους
- σε θέματα υλοποίησης και ελέγχου της πολεοδομικής πολιτικής
- σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των αξιόλογων κτηρίων και συνόλων που συγκροτούν τη χώρα και στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος τους.
Αυτοτελές Γραφείο Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Νομικών Πληροφοριών
Το Αυτοτελές Γραφείο Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Νομικών Πληροφοριών ανήκει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και συνιστάται ως Αυτοτελές Γραφείο.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Το Γραφείο αυτό θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- την εγκατάσταση και λειτουργία ψηφιακού συστήματος συγκέντρωσης και κωδικοποίησης της βασικής νομοθεσίας και των κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενων καθ' ύλη ή κατά τόπο νομοθετημάτων, που αφορούν στη Χωροταξία, στο Περιβάλλον και στην Πολεοδομία
- την οργάνωση και διαρκή ενημέρωση θεμάτων διοικητικής πρακτικής, εγκυκλίων και οδηγιών σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας του Υπουργείου.(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

3 σχόλια:

Ανώνυμος 23 Απριλίου 2009 - 10:48 μ.μ.  

ε και τι μ'αυτο?

ειπαμε ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ειναι ολοι (βιολογοι, ιατροι, φυσικοι, χημικοι, πολ. μηχανικοι) εκτος των γεωπονων

οι παραπανω αξιοσεβαστοι επιστημονες εχουν αποφανθει (σωστα) οτι ο κυριοτερος ρυπαντης και ο μεγαλυτερος καταναλωτης νερου στην ελλαδα ειναι η ΓΕΩΡΓΙΑ.

και χρειαζεσαι εναν φυσικομαθηματικο για να το επιβεβαιωσει αυτο. πολυ γελιο.

Ανώνυμος 24 Απριλίου 2009 - 12:56 π.μ.  

Ακριβώς έτσι είναι συνάδελφε (23 Απρίλιος 2009 10:48 μμ)!

Τι να σου πει τώρα ένας Γεωπόνος για αειφόρο ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων...Ας ρωτήσουμε καλύτερα ένα μαθηματικό ή έστω ένα δικηγόρο που τα σπούδασαν τα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Τι άλλο μπορείς να πείς;
Ελλάς το μεγαλείο σου!
Να χαίρεσαι τη φαυλότητά σου!!!

Ανώνυμος 24 Απριλίου 2009 - 9:09 π.μ.  

το π.δ. 50 ειναι το προσοντολογιο

δηλ ποιο πτυχιο θα καταλαμβανει ποια θεση στις προκ του ασεπ για το δημοσιο.

ειναι εκπληκτικο μερικα πτυχια ειναι πραγματικα μπαλαντερ με φουλ του ασσου τους πολ. μηχανικους να μπαινουν παντου (ακομα και σε θεσεις ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, αστειο...). το ιδιο ισχυει και με την προυπηρεσια και τα μαστερ των μηχανικων, κολλανε παντου και ειναι σχετικα για οποιαδηποτε θεση με οποιοδηποτε αντικειμενο.

στα πτυχια των ηλ. μηχανικων, μετρησα 5 διαφορετικους επαγγελμ κλαδους στους οποιους εχουν προσβαση μεσω των προκ του ασεπ, οι κατοχοι του εν λογω πτυχιου.

οι γεωπονοι ειναι φυσικα αποκλεισμενοι απο παντου ισως ακομα και απο των κλαδο ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ αφου το πτυχιο σου πρεπει να ταιριαζει με μια απο τις 8 ειδικοτητες των γεωπονων.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP