Καταγγελία για κατά βούληση εφαρμογή της Νομοθεσίας Προσλήψεων στο εποχικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α..

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ :

 Γρ. Πρωθυπουργού
 ΥΠΕΣΔΑΑ Διεύθυνση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
 ΓΕΩΤΕΕ
 ΠΟΣΓ
 ΑΣΕΠ
ΚΟΙΝ.:  ΜΜΕ
Ως Πίνακας Διανομής, Ενημέρωση Συμβασιούχων
EΛΓΑ
 ΟΠΕΚΕΠΕ

Θέμα : « Καταγγελία για κατά βούληση εφαρμογή της Νομοθεσίας Προσλήψεων στο εποχικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α..».

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, προκηρύχθηκαν τον Φεβρουάριο (Αρ. Πρωτ. ΕΛΓΑ 1546/23-01-2008, λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 29/02/08), από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) θέσεις εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ (670 γεωπόνοι και 30 κτηνίατροι) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Οργανισμού και συντάχθηκε μία λίστα που συμπεριέλαβε 2421 συναδέλφους γεωπόνους οι οποίοι ταξινομήθηκαν βάσει των μορίων τους σύμφωνα με το αρ. 21 του Ν. 2190/94 (ανεργία, βαθμός πτυχίου, πολυτεκνία, κλπ) και κατατάχθηκαν σε 3 πίνακες βάσει του κωλύματος τους. Στον πρώτο πίνακα κατατάχθηκαν οι συνάδελφοι που ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΩΛΥΜΑ (1ος πίνακας κατάταξης), στο δεύτερο αυτοί που είχαν ΚΩΛΥΜΑ 4ΜΗΝΟΥ (2ος), όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 21 του Ν. 2190/94 και τέλος στο τρίτο πίνακα κατάταξης αυτοί που δούλευαν στον Οργανισμό και δεν είχε παρέλθει κατά την αίτηση τους 3μηνη διακοπή σύμφωνα με το αρ. 5 του ΠΔ 164/2004 και συμπεριελήφθησαν στη λίστα με ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ (3ος).
Αυτή η λίστα εποχικού οριστικοποιήθηκε μετά και την περίοδο των ενστάσεων τον Μάρτιο του 2008 και ξεκίνησαν οι προσλήψεις. Ο ΕΛΓΑ προσλαμβάνει τμηματικά το εποχιακό προσωπικό των γεωπόνων για την εκτίμηση των ζημιών, ανάλογα με την έκτασή τους, από τις καιρικές συνθήκες στη φυτική παραγωγή και στο πάγιο κεφαλαίο ακόμα και ένα χρόνο μετά από τις αιτήσεις των συναδέλφων και μέχρι να εκδοθεί η νέα προκήρυξη. Από τους μη έχοντες κώλυμα συναδέλφους στη λίστα εποχιακού (1ο Πίνακα κατάταξης), ζητούσε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, εάν έχουν εργαστεί από την αίτηση τους (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 29/02/08) και μετά σε άλλη υπηρεσία του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ώστε να μην υπερβούν την 8μηνη απασχόληση (όπως ορίζεται στο αρ. 21 του Ν. 2190/94). Εάν εργάζονταν πράγματι δεν προχωρούσαν στην πρόσληψη των εν λόγω συναδέλφων.

Για δεύτερη φορά φέτος ο ΕΛ.Γ.Α. προσπαθεί να βρει τρόπο για να προσλάβει όσους ήταν στην λίστα εποχικού προσωπικού ΧΩΡΙΣ ΚΩΛΥΜΑ και πριν την πρόσληψη τους δεν προσλήφθηκαν διότι εργάζονταν σε άλλες Υπηρεσίες. Το Σεπτέμβριο είχε γίνει προσπάθεια για ανακατάταξη της λίστας εποχιακού, στα μέσα του χρόνου προσλήψεων, και να προστεθούν εμβόλιμα κατά σειρά μορίων τους, όσοι συνάδελφοι ήταν χωρίς κώλυμα στη λίστα του ΕΛΓΑ -1ο Πίνακα Κατάταξης και δεν προσλήφθηκαν γιατί εργάζονταν σε άλλη Υπηρεσία (πχ ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, κλπ.) και να τοποθετηθούν εκ νέου ανάμεσα σε αυτούς που είχαν 4μηνό κώλυμα-2ο Πίνακα Κατάταξης από την αίτηση τους(σύμφωνα με το αρ. 21 του Ν.2190/94) εκτοπίζοντας συναδέλφους που ήταν πλέον 4 και πλέον μήνες άνεργοι. Η ΠΕΑΣΓΕ τότε είχε παρενέβη και σταμάτησε την ενέργεια αυτή, θέτοντας ζήτημα νομιμότητας. Τώρα που τέλειωσε και η λίστα του 4μηνού κωλύματος (2ος Πίνακας Κατάταξης), πάρθηκε η απόφαση, βάσει και προφορικών συμβουλών του ΑΣΕΠ όπως πληροφορηθήκαμε, να μην προχωρήσουν στην πρόσληψη όσων είχαν κώλυμα 3μήνου – 3ος Πίνακας κατάταξης - κατά την αίτηση τους αλλά να ξαναρχίσουν την λίστα από την αρχή και αυτό έπραξαν.

Το ΑΣΕΠ με Δελτίο Τύπου που είχε αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του στις 07/02/2008 αναφέρει ότι : «Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι: Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, λόγω της ιδιαιτερότητας να προσλαμβάνει τμηματικά το απαραίτητο εποχικό προσωπικό για την εκτίμηση των ζημιών ανάλογα με την έκτασή τους, μπορεί να ζητεί κατά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τους καταταγέντες στον πίνακα επιτυχόντων, στην οποία να δηλώνεται ότι από την κατάταξη μέχρι την πρόσληψή τους δεν έχουν απασχοληθεί στον ίδιο φορέα με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, ούτε έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου. Σε περίπτωση δε που έχουν απασχοληθεί να αναγράφεται ο φορέας, το είδος και η διάρκεια της απασχόλησης αυτής.» Δέχεται δηλαδή πως εφόσον οι προσλήψεις γίνονται σε βάθος χρόνου αλλάξουν τα δεδομένα για τον κάθε συνάδελφο και θα πρέπει να γίνεται έλεγχος εκ νέου πριν την πρόσληψη.

Ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά φέτος έθεσε τέτοιο πρόβλημα στις προσλήψεις αφού στις λίστες από το 2004 και μετά που συμπεριλήφθηκε στις προκηρύξεις το κώλυμα 3μηνου βάσει του αρ. 5 του ΠΔ 164/2004, προχωρούσε σε προσλήψεις και από τον 3ο Πίνακα καταταξης και επιπροσθέτως ακόμα και στη φετινή προκήρυξη προσέλαβε κτηνίατρο με το αυτό κώλυμα. Η προκήρυξη του ΕΛΓΑ αναφέρει εκτός του άλλων : «Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.»
Ο πίνακας του εποχιακού έχει οριστικοποιηθεί από τον Μάρτιο 2008 και με αυτή την ενέργεια ο ΕΛΓΑ αποκλείει τους πλέον άνεργους συνάδελφους που βρίσκονται στο 3ο πίνακα κατάταξης, αφού έχουν παρέλθει ήδη 10 μήνες από την κατάταξη του και δεν υφίσταται για τους περισσότερους από αυτούς το κώλυμα 3μήνου και δίνει δεύτερη ευκαιρία πρόσληψης σε αυτούς που ήδη εργάζονται.

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ;;;; ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΛΟΓΟ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 10 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
Καταγγέλλουμε την άδικη αυτή ενέργεια του ΕΛΓΑ ενάντια σε άνεργους συναδέλφους μας ως παράνομη και κατά βούληση επιλεκτική. Το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να δίνει συμβουλές και εντολές (προφορικές και μη) κατά το δοκούν για εφαρμογή της Νομοθεσίας των προσλήψεων εποχικού, εφόσον το ίδιο δέχτηκε την ιδιορρυθμία –τμηματικότητα προσλήψεων ακόμα και ένα χρόνο μετά τις αιτήσεις- που έχει ο ΕΛΓΑ στις προσλήψεις εποχικού. Εξάλλου το κώλυμα θα πρέπει να ελέγχεται κατά την πρόσληψη. Η ΠΕΑΣΓΕ γνωστοποίησε ήδη την αντίθεση της με εξώδικη αναφορά στον ΕΛΓΑ.

Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας και τον έλεγχο σε αυτές οι ενέργειες και τις αποφάσεις των Υπηρεσιών και του ΑΣΕΠ για τη νομιμότητα και την ισχύ τους και να επανέλθει η συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης στις προσλήψεις εποχικού. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών και του ΑΣΕΠ πως οι λίστες δεν απαρτίζονται απλά από νούμερα αλλά από ανθρώπους με ανάγκες, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντώνιος Κουβέλας
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Έφη Δεμπονέρα

10 σχόλια:

Ανώνυμος 23 Ιανουαρίου 2009 - 4:19 μ.μ.  

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΟΥΝΕ ΜΟΝΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ....
ΚΟΥΒΕΛΑ & ΔΕΜΠΟΝΕΡΑ ΤΙ ΚΛΑΙΓΕΣΤΕ...ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ Ο ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΙΔΡΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ...
ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ..ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ...ΟΙΚΟΝΟΜΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΤΡΟΦΙΜΑΤΖΗΔΕΣ ΤΟΥ Κ-Ω-Λ-Ο-Υ.
ΟΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ..ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΝΟΧΗ..ΕΧΩ ΚΩΛΥΜΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΤΥΧΑΙΟΣ & ΑΣΧΕΤΟΣ?
ΘΡΥΛΕΩΝ

Ανώνυμος 23 Ιανουαρίου 2009 - 6:09 μ.μ.  

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΓΑ!!!!!

ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ

ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΩΔΗ ΛΑΘΗ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΛΓΑ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΦΕΤ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ!!!!!


ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ Η ΛΙΣΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙ 1100 ΚΑΤΑΡΤΗΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 3000 ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ

Ανώνυμος 23 Ιανουαρίου 2009 - 6:58 μ.μ.  

Συμφωνω με τον Θρυλεων. Οπως σε διαγωνισμους του ΑΣΕΠ οι γεωπονοι ζητουνται αναλογα με τις ειδικοτητες ετσι και ο ΕΛΓΑ πρεπει να παιρνει μονο φυτικης παραγωγης.Αλλιως μιλαμε για δυο μετρα και δυο σταθμα.

Ανώνυμος 23 Ιανουαρίου 2009 - 7:01 μ.μ.  

Ναι παιδιά μόνο οι σχετικοί (ΦΠ) στον ΕΛΓΑ. Μόνο ο θρυλέων και οι λοιποί φάροι της γεωπονικής επιστήμης να κάνετε εκτιμήσεις. Πώς να εξηγήσεις σε στενόμυαλα άτομα όπως στους προαναφερόμενους ότι τα τερατώδη λάθη γίνονται και από αποφοίτους ΦΠ οι οποίοι πήγαν κατ' ανάγκη στη γεωπονική (ως έσχατη λύση για να αποφύγουν τις πανελλήνιες) και οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στο σκονάκι (υπάρχουν πολλά παραδείγματα), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι ή ότι είναι όλοι το ίδιο. Λοιπόν πολύ ασχοληθήκαμε με αυτά τα άτομα. Τους φταίμε εμείς που είναι άνεργοι λες και εμείς δουλεύουμε. Τα λαμόγια δεν ανήκουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Ξυπνήστε!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος 23 Ιανουαρίου 2009 - 7:03 μ.μ.  

Ο ΕΦΕΤ και η Αγροτικη Τραπεζα γιατι παιρνουν μονο τεχνολογους και αγροτοικονομολογους αντιστοιχα και ο ΕΛΓΑ μαζευει ολη την σαβουρα;
Mονο φυτικης παραγωγης στον ΕΛΓΑ οπως και οι αλλες ειδικοτητες στο αντικειμενο τους...

Ανώνυμος 24 Ιανουαρίου 2009 - 10:34 π.μ.  

ναι κουτσοι στραβοι, στον Αγιο Φανουριο

ο καθε πικραμενος στον ελγα για να ρεφαρει

ΝΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ:

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛ.Ο.Γ. ΚΑΙ Ε.Φ.Ε.Τ. ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ

ναι, να μας παρει η αγροτ τραπεζα να καθωμαστε πισω απο τα γκισε να να παριστανουμε τους υπαλληλους

Ανώνυμος 24 Ιανουαρίου 2009 - 5:05 μ.μ.  

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΠΙΚΡΟΧΟΛΑ ΣΧΟΛΙΑ, ΚΑΚΙΕΣ ΚΑΙ ΒΩΜΟΛΟΧΙΕΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (130 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΜΟΥ ΜΟΝΟ), ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ

2. ΠΟΥΘΕΝΑ ΜΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥΝ ΦΥΤΙΚΗΣ(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΚΑΑ, ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΜΟΝΟ 50 ΑΤΟΜΑ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΚΙ ΟΛΑ)


ΝΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΦΥΤΙΚΗΣ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ, ΑΛΛΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΜΑΣ.

ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ?

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ...

Ανώνυμος 24 Ιανουαρίου 2009 - 6:09 μ.μ.  

Μπαβο σου διορισμενε συναδελφε. τη βτηκες τη λυση. Ακομη μεγαλυτερη διασπαση των Γεωπονων. Να κανουμε περισσοτερο ανισχυρη τη φωνη μας. Λαμπρες ημερες ξημερωνουν για ολους μας. Αλληλοφαγωθειτε συναδελφοι. Ετσι επιτασσουν οι καιροι.

Ανώνυμος 24 Ιανουαρίου 2009 - 7:29 μ.μ.  

ΡΕ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΕ ΝΑ ΜΑΘΑΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑ...ΑΛΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΛΕΓΕΣΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ, ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΟΥΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΥΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΟΥΤΕ ΜΥΑΛΟ....
ΑΝΤΕ ΝΑ ΦΥΤΕΨΕΤΕ ΤΟ ΒΙΣΜΑ ΣΑΣ, ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΡΩΣΕΙ......
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ ΟΥΤΕ ΠΟΤΕ...
ΑΝΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΙΚΗΣ, ΝΑ ΓΕΙΑΝΕΤΕ!

Ανώνυμος 25 Ιανουαρίου 2009 - 10:47 μ.μ.  

ΣΥΓΝΩΜΗ, ΑΛΛΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΖΩΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΥΠΑΡΞΗΣ... ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ.

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ , ΦΙΛΕ ΜΟΥ.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP