Το μπαλάκι στον Προκόπη Παυλόπουλο!

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

Διευκρινήσεις για προσλήψεις σε ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των οργανικών θέσεων εργασίας τόσο στον ΕΛΓΑ, όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μαν. Στρατάκη.

Οι διευκρινήσεις από την πλευρά του υπουργείου έχουν ως εξής:
Απαντώντας στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Μ. Στρατάκης, σας πληροφορούμε τα εξής:
Ο ΕΛ.ΓΑ. είναι Οργανισμός κοινής ωφέλειας και έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων, την ασφάλιση της παραγωγής του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες για τις ζημιές που προξενούνται στη φυτική παραγωγή και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τους ασφαλιζόμενους φυσικούς κινδύνους, από δε το έτος 2003 καλύπτει και τις ζημιές που προκαλούνται από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα γεγονότα, ζημιές για τις οποίες εγκρίνονται σχετικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια καταβάλλονται ενισχύσεις.
Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού διαθέτει τακτικό γεωτεχνικό προσωπικό το οποίο διενεργεί τις εκτιμήσεις, συντάσσει τα σχετικά πορίσματα (εκτίμησης –επανεκτίμησης) και στη συνέχεια καταβάλλονται οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις στους ζημιωθέντες παραγωγούς.
Όταν όμως το γεωτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για τη διενέργεια των εκτιμήσεων (πραγματογνωμοσυνών) των ζημιών όπως αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις εξαιρετικών καιρικών φαινομένων, φυσικών κινδύνων κ.τ.λ. συνεπεία των οποίων η έκταση των ζημιών είναι απροσδόκητα μεγάλη και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, προσλαμβάνεται εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό για τη διενέργεια υπό την εποπτεία του ΕΛ.ΓΑ. πραγματογνωμοσυνών των ζημιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21. του ν. 2190/94 όπως ισχύουν σήμερα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών, των οποίων όχι μόνο δεν επιτρέπεται η παράταση ή ανανέωσή τους ή η μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, αλλά αντίθετα και μάλιστα ρητά απαγορεύεται αυτό (άρθρο 103 του Συντάγματος, άρθρο 21 του ν. 2190/94).
Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες καλύπτονται από το τακτικό γεωτεχνικό προσωπικό του ΕΛ.ΓΑ. Ο Οργανισμός μάλιστα μετά την κατά τα προηγούμενα χρόνια ένταση και ένταση των καιρικών φαινομένων συνεπεία των οποίων και υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές της αγροτικής παραγωγής και λόγω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της πρώην Διεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αύξησε τις οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του κατά 50% εκ των οποίων 353 θέσεις αφορούν γεωτεχνικό προσωπικό. Έτσι οι οργανικές θέσεις του γεωτεχνικού προσωπικού ανέρχονται πλέον από 215 σε 353, οι δε υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις γεωτεχνικοί ανέρχονται από 162 (31/03/2006) σε 331 (16/12/2008) (αύξηση 100%).
Με το τακτικό αυτό προσωπικό αντιμετωπίζονται και θα αντιμετωπίζονται πλέον οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού. Σημειωτέον ότι μετά την έκδοση του Π.Δ. 164/2004 προσλήφθηκαν στις παραπάνω θέσεις όσοι διέθεταν τις προυποθέσεις του άρθρου 11 του εν λόγω Π.Δ. Συγκεκριμένα περαν των άλλων κλάδων κατατάχθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις 174 γεωπόνοι.
Ο ΕΛ.ΓΑ. για το ενδεχόμενο ύπαρξης εξαιρετικών καιρικών φαινομένων και πρόκλησης εκτεταμένων ζημιών υποβάλλει κατ’έτος στα αρμόδια υπουργεία αίτημα έγκρισης πρόσληψης προσωπικού (κυρίως γεωτεχνικού) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μετά την έγκριση των θέσεων αυτών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζονται πίνακες προτεραιότητας των υποβαλλόντων αιτήσεις πρόσληψης, οι οποίοι προσλαμβάνονται μόνο αν ανακύψουν έκτακτες ανάγκες. Αν δεν προκύψουν τέτοιες ανάγκες ο πίνακας καθίσταται ανενεργός. Προϋπόθεση επομένως ενεργοποίησης του πίνακα αυτού είναι η ύπαρξη εκτάκτων αναγκών. Πρόκειται δηλαδή για πίνακα ο οποίος καταρτίζεται για να βρίσκεται ο ΕΛ.ΓΑ. σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών. Με βάση τους πίνακες αυτούς προσλαμβάνονται οι εποχικοί υπάλληλοι, οι οποίοι γνωρίζουν και το είδος των συμβάσεων και τους όρους τους, τους οποίους και αποδέχονται και για τους οποίους γίνεται ρητή μνεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας πρόσληψής τους. Συνεπώς μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασής τους για τον οποίο προσλαμβάνονται, λήγει αυτοδίκαια και η εργασιακή σχέση μεταξύ αυτών και του ΕΛ.ΓΑ. χωρίς να απαιτείται καταγγελία εκ μέρους του ΕΛ.ΓΑ. των ορισμένου χρόνου συμβάσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω δεν τίθεται θέμα μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου διότι κατά συνταγματική επιταγή απαγορεύεται ρητά. Επίσης είναι σαφές ότι ο ΕΛ.ΓΑ. έχει εφαρμόσει το Π.Δ. 164/2004.
Όσον αφορά την προώθηση τροποποίησης του ανωτέρω Π.Δ. ή έκδοσης νεότερου, με το οποίο να προβλέπεται η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του υπουργείου Εσωτερικών.

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπηρετούν σήμερα 576 υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των 731 που προβλέπονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Μετά από αίτημα του Οργανισμού για πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, με την υπ’αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚ6/538/15709/12.11.2007 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της υπ’αριθμ. 33/06 απόφασης, εγκρίθηκε η πλήρωση 80 θέσεων τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την υπ’αριθ. 1/293Μ/2008 προκήρυξη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για πλήρωση των 80 ανωτέρω θέσεων, η υπηρεσία έχει ήδη προβεί σε ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης σε τέσσερις (4) προβλεπόμενους κλάδους από την προκήρυξη και συνεχίζεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και των υπολοίπων κλάδων.
Επιπλέον με το υπ’αριθμ. 190204/30.12.2008 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Οργανισμός αιτήθηκε, σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2009 την πλήρωση προσωπικού 77 κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού.
Σημειώνεται ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αύξηση των οργανικών θέσεων, πέρα των 731 κατανεμημένων θέσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.
Υπενθυμίζεται ότι η ερώτηση του βουλευτή κ. Στρατάκη έχει ως εξής:
Την έντονη αντίδραση του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ προκαλεί η πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν φροντίζει να καλύψει τις θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΑ με τους απαραίτητους μόνιμους υπαλλήλους, παρά μόνο με συμβασιούχους.
Επειδή πρόκειται για θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αποσκοπεί σε μικροπολιτικά οφέλη με τον εγκλωβισμό, στην ουσία, των συμβασιούχων.
Επειδή σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, οι συμβασιούχοι θα προβούν σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο και να καλυφθούν οι θέσεις με μόνιμο προσωπικό τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στον ΕΛΓΑ, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.(agronews.gr)


agroanergos

Ποια είναι η θέση του Δ.Σ του ΕΛΓΑ για τα παραπάνω;Δεν βαρεθήκανε τα παπαγαλάκια να πιπιλάνε την ίδια καραμέλα ότι το 70% καλύπτεται από συμβασιούχους ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ;
θα προχωρήσουνε σε έργα επιτέλους ή βολεύτηκαν με τις αυξήσεις;

Κύριε Καμπιτάκη προχωρήστε επιτέλους σε κάθε ενέργεια δικαίωσης των συμβασιούχων,και δρομολογήστε τις αποφάσεις που έχετε ήδη εξαγγείλει.(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ)

3 σχόλια:

Ανώνυμος 26 Φεβρουαρίου 2009 - 4:13 μ.μ.  

Ασχετο αλλα να ρωτησω εαν ισχυει να εχεις 0-1 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και εισαι ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

απο μισθολογικης αποψεως δικαιούσε 1.116,08euro???

ξερει γενικα κανενας ποσο ειναι ο βασικος του Γεωπόνου?

Ανώνυμος 26 Φεβρουαρίου 2009 - 10:07 μ.μ.  

ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΡΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ ΚΛΠ... ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 800 ΚΑΘΑΡΑ.

Ανώνυμος 27 Φεβρουαρίου 2009 - 11:33 π.μ.  

ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΓΟΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΕΑ, Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΥ,ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 896 ΜΕΧΡΙ 980 €.ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ-ΕΛΓΑ.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP