ΠΟΣΕΓ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009


Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Μέτρο 1.1.2. από σήμερα μπορεί να δέχεται αιτήσεις, ενώ είναι γνωστό ότι η ΚΥΑ 704/17371/2008 και η ΥΑ 1422/09 περιέχουν πολλές ασάφειες, δημιουργούν σύγχυση στους ενδιαφερόμενους και καθιστούν τις αξιολογήσεις ευάλωτες σε κατ΄ εκτίμηση μεθοδεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε:


1. Συντάκτες των Επιχειρηματικών σχεδίων. Στο άρθρο 15, παρ. 3.γ, της ΚΥΑ 704/08 αναφέρεται ότι το Επιχειρηματικό Σχέδιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει: «Να συντάσσεται και να υπογράφεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας». Πιστεύουμε ότι η αοριστία της παραπάνω διατύπωσης είναι εμφανέστατη και ως προς την δυνατότητα σύνταξης Επιχειρηματικών Σχεδίων από όλους τους Γεωτεχνικούς (Π.Δ. 344/2000) και ως προς την δυνατότητα σύνταξης Επιχειρηματικών Σχεδίων από τους Τεχνολόγους Γεωπονίας (Π.Δ. 109/1989).


2. Βασική αρχή εγκατάστασης. Στην ΚΥΑ δεν αναφέρεται με σαφήνεια, ποιος, πότε, πως και με τι εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (Καν.05_1698, ʼρθρο 22). Η σύγχυση που δημιουργείται με την δήλωση ΟΣΔΕ επίσης είναι εμφανέστατη.


3. Αξιολόγηση, Γνωμοδοτική Επιτροπή - Κατάταξη υποψηφίων (ʼρθρο 17 & 18). Στην ΚΥΑ προβλέπεται ότι η αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας των νέων αγροτών γίνεται, κατά το πρώτο μεν στάδιο, από «υπαλλήλους» της οικείας Δ/νσεως Αγροτικής Αναπτύξεως και όχι από γεωπόνους αυτής, κατά το δεύτερο δε στάδιο από Γνωμοδοτική Επιτροπή που αποτελείται «(α) από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και έναν των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση φακέλων ως αξιολογητές, β) από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, περιλαμβανομένων των υπαλλήλων των Ειδικών Υπηρεσιών, γ) από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) και δ) από έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ) » στην οποία, όμως, δεν συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου γεωπόνος ή εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, αλλά μόνον πρόσωπα, που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα επιστημονικοτεχνικά προσόντα για την αξιολόγηση φακέλων υποψηφιότητας και Επιχειρηματικών Σχεδίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.


4. Γνωμοδοτική Επιτροπή Στην ΚΥΑ 704/17371/2008 άρθρο 18 σημείο 5, προβλέπεται ότι, «Η σύγκλιση της γνωμοδοτικής επιτροπής γίνεται κάθε μήνα με πρώτη σύγκλιση τον 3ο μήνα από την προβλεπόμενη στην Πρόσκληση ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης.» Στην ΥΑ 1422/09 σημείο 8, παρ, γ προβλέπεται ότι, «Η σύγκλιση της γνωμοδοτικής επιτροπής γίνεται κάθε ημερολογιακό μήνα με πρώτη σύγκλιση το Μάρτιο του 2009.» Είναι προφανές ότι αφού από την ΥΑ 1422/09 ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προβλέπεται η 16/02/2009 τότε ως ημερομηνία σύγκλισης της πρώτης Γνωμοδοτικής σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι η 16/05/2009 και όχι η 16/03/2009 που προβλέπει η ΥΑ 1422/09.
Η ΠΟΣΕΓ σας γνωστοποιεί ότι για τους παραπάνω λόγους κατέθεσε αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ 704/17371/2008 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καταθέτει για τους ίδιους λόγους αίτηση αναστολής και για τον λόγο αυτό: · Ζήτησε με έγγραφό της από τον Υπουργό κ. Χατζηγάκη να καλέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες να συζητήσουν με τους Γεωτεχνικούς φορείς και να συντάξουν απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής της ΚΥΑ 704/17371/2008 για τις διαπιστωμένες εκκρεμότητες. · Καλεί τους συναδέλφους Ιδιώτες Γεωτεχνικούς, να μην καταθέσουν αιτήσεις για το πρόγραμμα μέχρι την διευθέτηση των εκκρεμοτήτων και να ενημερώσουν για τους κινδύνους που διατρέχουν τους δικαιούχους του προγράμματος. ·
Καλεί, τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. καθώς και των Το Κ.Α.Α. να λειτουργήσουν στα πλαίσια της νομιμότητας και να χειριστούν κάθε περίπτωση σύμφωνα με το κοινοτικό και το Εθνικό δίκαιο.


Καλεί, τους αγρότες να κατανοήσουν τις δυσκολίες, να συνεργασθούν και να συμβουλευθούν τους Συνεργάτες τους Γεωτεχνικούς για κάθε περίπτωση και να καταθέσουν αιτήσεις για το πρόγραμμα μόνο εφόσον είναι σίγουροι ότι όλες οι εκκρεμότητες έχουν διευθετηθεί

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP