Επιστήμη και σύγχρονα συστήματα φυτικής παραγωγής, φυτοπροστασίας και αρχιτεκτονικής τοπίου

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 θα εισαχθούν μέχρι 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
α. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 σε κλίμακα 0-10.
β. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
γ. Αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής.
δ. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα.
ε. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
ζ. Προσωπική συνέντευξη.
η. Γραπτή δοκιμασία σε δύο μαθήματα, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του ΜΔΕ, που επιλέγει ο υποψήφιος και τα οποία είναι τα εξής:
I. Οπωροκηπευτικά και Ανθοκομία:Α) Δενδροκομία - Αμπελουργία.
Β) Λαχανοκομία - Ανθοκομία.II. Φυτοπροστασία και Περιβάλλον:
Α) Βασικές γνώσεις και αρχές Φυτοπαθολογίας και Γεωργικής Φαρμακολογίας.
Β) Βασικές αρχές Γεωργικής Εντομολογίας - Ζωολογίας και Οικολογίας.ΙΙΙ. Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Βελτίωσης των Φυτών:Α) Γενική Γεωργία.Β) Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών.IV. Αρχιτεκτονικής Τοπίου:Α) Καλλωπιστικά Φυτά.Β) Κηποτεχνικά Έργα.
Η εξεταστέα ύλη στα ανώτερα μαθήματα διατίθεται από το Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του ΠΜΣ του Τμήματος. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 02 Οκτωβρίου 2009.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών ΑΕΙ και συναφών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με τους Νόμους 2083/92 και 2327/95.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από την καταβολή διδάκτρων από τους επιτυχόντες μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το κόστος ανά μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται σε 1.320,62 ευρώ το εξάμηνο (ΦΕΚ 1584/20-12-02).
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 12:00-14:00 μ.μ., έως και 9 Ιουλίου 2009, στο Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του ΠΜΣ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Έντυπη αίτηση.2. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.3. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο).4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη).7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων (εφόσον υπάρχουν).8. Δύο συστατικές επιστολές (από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής).9. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών.10. Δήλωση του Ν. 1599/86 “ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος.11. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ή στο Υπεύθυνο Συντονισμού και Οργάνωσης του ΠΜΣ, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, ΤΚ 11855, τηλ.: 210-5294523, φαξ: 210-5294525, e-mail: ceaz2emn@aua.gr & sofiap@aua.gr.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP