Εθνικός Δρυμός Σουνίου-Απάντηση Χατζηγάκη

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη με θέμα «Εθνικός Δρυμός Σουνίου»

«Το θέμα που θέτει ο κύριος συνάδελφος είναι σοβαρότατο. Πριν υπεισέλθω στην απάντηση των καίριων ερωτημάτων του τον ευχαριστώ γιατί μου δίνει την ευκαιρία να επαναλάβω σε αυτή την αίθουσα ενώπιον συναδέλφων, όσα εξήγγειλα ήδη με τις προγραμματικές μου δηλώσεις κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ των στόχων που έθεσα είναι και το θέμα του περιβάλλοντος, το οποίο συνδέεται με την ποιότητα ζωής όλων των Ελλήνων.
Με συγκεκριμένα μέτρα που θα υλοποιήσουμε αποβλέπουμε στην περαιτέρω προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και του πρασίνου, στα οποία θα πρέπει να προσαρμόζεται η κάθε είδους ανάπτυξη. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι η πολιτική μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα επικεντρωθεί στην προστασία των δασών. Για τον λόγο αυτόν ο τομέας της δασικής πολιτικής υπάγεται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Το οφείλουμε στα παιδιά μας κυρίως δε στα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιοχές, όπως η Αττική, που οι εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου είναι όντως λίγοι. Στο ειδικότερο ζήτημα του Εθνικού Δρυμού Σουνίου σας λέω ότι θα δομήσω την απάντησή μου σε δύο διαβεβαιώσεις και σε δύο δεσμεύσεις. Το Δασαρχείο Λαυρίου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προστασία του Εθνικού Δρυμού Σουνίου, έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προστασίας έναντι των διαπιστούμενων κάθε φορά παραβάσεων. Έχει δε εκδώσει πλείστες Διοικητικές πράξεις, μεταξύ άλλων αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής και Πρωτόκολλο Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων. Η προστασία αυτή θα συνεχισθεί και θα ενταθεί. Και αυτή είναι η πρώτη διαβεβαίωση.Όσον αφορά στην προσπάθεια μετατόπισης των ορίων του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, όπως με διαβεβαιώνουν αρμοδίως, δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα καμία μελέτη τροποποίησης των θεσμοθετημένων ορίων του Δρυμού.Τα δε όρια του εν λόγω Εθνικού Δρυμού είναι οριοθετημένα με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Απεικονίζονται δε και σε χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, γεγονός που καθιστά την προστασία πληρέστερη.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και της Περιφέρειας Αττικής και εγώ προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να συνηγορήσω σε οποιαδήποτε τυχόν απόπειρα μεταβολής του ισχύοντος νομικά κατοχυρωμένου θεσμικού πλαισίου προστασίας του Εθνικού Δρυμού Σουνίου. Κρατήστε την προσωπική μου δέσμευση για τη σύνταξη της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης προκειμένου η περιοχή να τεθεί υπό ειδικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης Κατόπιν αυτού σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ θα προχωρήσουμε στη σύσταση Φορέα Διαχείρισης, ανάλογου με αυτούς που ήδη υφίστανται για τους υπόλοιπους Εθνικούς Δρυμούς της Χώρας. Τέλος πρέπει να σας αναφέρω ότι πέρα από το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής το οποίο ενεργοποιούμε με τη συμμετοχή και αγροτών -ως κατ’ εξοχή αρμοδίων στη χάραξη πολιτικής στον αγροτικό τομέα- προτίθεμαι να συστήσω το προβλεπόμενο στον νόμο 998/1979 Συμβούλιο Δασικής Πολιτικής ως έμπρακτη δέσμευση ανάπτυξης και θωράκισης του δασικού μας πλούτου».

ΑΠΕ

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP