Κανονισμός Ε.Ε. για υδατοκαλλιέργειες-Βιολογικές ιχθυοκαλλιέργειες

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2009

Βιολογικές ιχθυοκαλλιέργειες

Σημαντικές δυνατότητες ανοίγονται πλέον για τις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες με τον νέο Καν. (ΕΚ) 710/2009 για την βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 Αυγούστου 2009. Πλέον η νομοθεσία για την βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα που μέχρι τώρα κάλυπτε τη φυτική και ζωική παραγωγή, την μεταποίηση, τις ζωοτροφές, το πολλαπλασιαστικό υλικό, επεκτείνεται και καλύπτει την βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια και την παραγωγή φυκιών.
Η επέκταση της νομοθεσία για την βιολογική παραγωγή και στις ιχθυοκαλλιέργειες αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός για την παραγωγή ασφαλών και ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας προϊόντων με ελάχιστες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Οι γενικές αρχές της βιολογικής παραγωγής, όπως θα εφαρμόζονται και στην βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια βασίζονται στον κατάλληλο σχεδιασμό και διαχείριση των βιολογικών διεργασιών βάσει οικολογικών συστημάτων τα οποία αξιοποιούν του φυσικούς πόρους κάθε οικοσυστήματος με μεθόδους σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου εκμετάλλευσης της αλιείας. Προβλέπουν επίσης ότι η βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια πρέπει να διαφυλάσσει τη βιοποικιλότητα των φυσικών υδατικών οικοσυστημάτων. Να διευκρινιστεί ότι η τεχνητή διευκόλυνση της αναπαραγωγής με την βοήθεια ορμονών ή παραγώγων τους δεν είναι συμβατή με τις αρχές της βιολογικής παραγωγής και την αντίληψη των καταναλωτών για τα προϊόντα βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας και συνεπώς οι ουσίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται. Οι πρώτες ύλες για την διατροφή των ιχθύων πρέπει, κατά προτίμηση, να προέρχονται από βιώσιμη αλιευτική εκμετάλλευση, ενώ η διαχείριση της υγείας τους πρέπει, πρωτίστως, να βασίζεται στην πρόληψη των ασθενειών.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος – Γεν. Διευθυντής του Οργανισμού ΔΗΩ κος Σπύρος Σγούρος, καθώς η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην ιχθυοκαλλιέργεια στην ΕΕ, το νέο νομικό πλαίσιο προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στον διεθνή ανταγωνισμό, που πρέπει να σπεύσουμε να εκμεταλλευτούμε.

Ο υπεύθυνος του Οργανισμού για το θέμα, ο ιχθυολόγος κος Θοδωρής Ζορμπάς, δήλωσε επίσης ότι ο Οργανισμός ΔΗΩ με το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό του και στο τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, είναι σε θέση να καλύψει τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται με στόχο την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη. Ήδη προχωράει στην ενημέρωση των εταιρειών του κλάδου ώστε σύντομα και χωρίς προβλήματα να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου.

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP