Νόμιμη Εμπειρία και τρόποι απόδειξής της

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Προς ΑΣΕΠ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Νόμιμη Εμπειρία και τρόποι απόδειξής της.

Το θέμα ανακύπτει από την 1/293Μ/2008 προκήρυξη, για την πλήρωση μόνιμων θέσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην οποία η εμπειρία ζητείτε και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε κατά πόσο διασφαλίζεται η νομιμότητα και η εγκυρότητα των πιστοποιητικών απόδειξης εμπειρίας στους διαγωνισμούς που ελέγχονται μέσω ΑΣΕΠ.
Ως ΠΕ Γεωπόνος έχω εργαστεί τόσο στον ΕΛΓΑ, όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εποχικός υπάλληλος. Οι αντίστοιχοι οργανισμοί ανάμεσα στα πολλά δικαιολογητικά που μας ζητούσαν, ζητούσαν και μία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουμε κώλυμα πρόσληψης κλπ. για να μπορούν να μας κατατάξουν στις λίστες. Αναλυτικότερα η εκάστοτε υπεύθυνη δήλωση αναφερόταν :
· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (ο υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί, να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Καθώς επίσης όριζε:
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψηφίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης, γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών, παραμένει σταθερός ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού χρόνου από της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά την παρέλευση των είκοσι (20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης του προσλαμβανομένου.
Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 2 παρ.6 Ν.3260/2004).
Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ.6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.
Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.

Το πρόβλημα ανακύπτει στις περιπτώσεις όπου έχουν γίνει ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, και άτομα έχουν εργαστεί παράνομα αποκτώντας μήνες και χρόνια προϋπηρεσίας.

Θα ήθελα να με ενημερώσετε:
· Κατά πόσο θα ελεγχθεί η εγκυρότητα της εμπειρία των υποψηφίων που έχει αποκτηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
· Κατά πόσο νομιμοποιείται κάποιος που έχει υποβάλλει ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και έχει εργαστεί παράνομα σε συνεχόμενες συμβάσεις σε διάφορους φορείς, - είτε έχει εντοπιστεί και έχει απολυθεί, - είτε έχει εργαστεί κανονικά, να χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία ως προσόν. Αποτέλεσμα της εργασίας αυτής είναι να λαμβάνει κάποιος περισσότερα μόρια από κάποιον που δήλωνε κανονικά το κώλυμα εργασίας του και βρισκόταν εκτός λίστας ή χαμηλότερα σε αυτές και κατά επέκταση χωρίς δουλειά.
· Κατά πόσο είναι νόμιμο και επιτρεπτό σε έναν οργανισμό, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν μπορεί να ελέγξει την νομιμότητα των συμβασιούχων του και επαφίεται στην καλή θέληση ατόμων που έχουν ανάγκη για δουλειά, να χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, νόμιμες ή μη, και να θέτει ως προϋπόθεση την εμπειρία στις προκήρυξή του για μόνιμο προσωπικό, πριμοδοτώντας και άτομα με την προσαύξηση του 50% .
· Ποιος οργανισμός είναι υπεύθυνος για την συγκεκριμένη προκήρυξη, την κατάταξη των υποψηφίων και των έλεγχο των δικαιολογητικών;
· Πως ο ΑΣΕΠ ως οργανισμός διασφαλίζει τα προαναφερόμενα;
· Κατά πόσο είναι νόμιμο και βαθμολογείτε η εμπειρία πέραν των 24 μηνών αφού πλέον απαγορεύετε σε πολλούς οργανισμούς να εργαστείς πέραν των εικοσιτεσσάρων μηνών.

Γνώστης της κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο μου καθώς και του καθεστώτος ομηρίας των εποχιακών υπαλλήλων, θεωρώ άδικη και μη νόμιμη την εισαγωγή της εμπειρίας σαν κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων, λόγω του ότι ο καθένας μπορεί να εμφανίσει βεβαιώσεις εμπειρίας κατάλληλες για τις θέσεις, αποκρύπτοντας ενδιάμεσες-παράνομες που μπορεί να έχουν αποκτηθεί.
Αν θεωρείτε ως λύση και ζητάτε από εμάς να « καταδώσουμε » τους συναδέρφους μας, είναι σαν να ζητάτε να χρησιμοποιήσουμε πρακτικές παλαιότερων χρόνων.
Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας καθώς και την έγγραφη απάντησή σας το συντομότερο δυνατό.

Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου.

Ευχαριστώ

Ανδριόπουλος Παναγιώτης

14 σχόλια:

alex 8 Οκτωβρίου 2008 - 1:00 μ.μ.  

ΕΣΤΑΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 14.04. ΓΕΩΠΟΝΩΝ.

Ανώνυμος 8 Οκτωβρίου 2008 - 7:30 μ.μ.  

ΒΓΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανώνυμος 8 Οκτωβρίου 2008 - 7:34 μ.μ.  

ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΕΓΩ?
ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ...ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ...
ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΚΟΙΤΑΝΕ ΑΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΣΥΜΠΕΦΤΟΥΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ?ΑΝ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ?ΑΝ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?

Ανώνυμος 8 Οκτωβρίου 2008 - 8:00 μ.μ.  

sostos

Ανώνυμος 8 Οκτωβρίου 2008 - 8:11 μ.μ.  

ΣΩΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΣΕΝΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ.ΑΦΟΥ ΤΟ ΔΕΧΕΣΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ(ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) ΕΝΩ ΕΣΥ ΚΟΙΜΑΣΑΙ.

Ανώνυμος 8 Οκτωβρίου 2008 - 8:21 μ.μ.  

exeis dikio
tha diamartiritho eggrafos, ritos kai katigorimatikos

sto kapaki tha zitiso kai ekato xiliarika apozimiosi gia ithiki vlavi

Ανώνυμος 9 Οκτωβρίου 2008 - 11:57 π.μ.  

ΣΥΝΑΔΕΦΛΟΙ ΣΚΕΦΤΩΜΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ. ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΣΤΕΡ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 'Η ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΘΕΜΑ ΤΥΧΗΣ 'Η ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 'Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

Ανώνυμος 9 Οκτωβρίου 2008 - 10:52 μ.μ.  

ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ...ΟΛΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ.ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΜΙΑ ΖΩΗ (ΠΤΥΧΙΟ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ,ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ,ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 8Α ΠΗΓΑΙΝΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΓΙΑΤΡΟΣ....

Ανώνυμος 11 Οκτωβρίου 2008 - 7:38 μ.μ.  

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ...ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΟΣΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΣΕ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ(ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 60ΜΗΝΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ)...ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΙΑΣΤΕ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΙΝΕΖΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ...ΚΑΘΕ ΠΑΣΟΚΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ...ΜΟΝΟ Η ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΑ ΤΟΝ ΣΩΣΕΙ...

Ανώνυμος 11 Οκτωβρίου 2008 - 7:42 μ.μ.  

ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΣΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ!ΒΓΑΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕ ΒΙΣΜΑ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ...
ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ...

agroanergos 12 Οκτωβρίου 2008 - 11:10 μ.μ.  

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ BLOG ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

xrwmata 3 Νοεμβρίου 2008 - 11:49 π.μ.  

ΝΟΜΙΜΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ?!
ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΡΥΠΑΚΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΧΑΡΤΙΑ,ΑΓΓΛΙΚΑ,ΑΝΑΝΕΩΣΗ ECDL,ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓ.,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ...ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ...Η ΖΩΗ ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΑ 50!
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΈΝΑ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ΅:ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΝΟΙΚΙΑ ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ!ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ!!!?
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΜΟΛΙΣ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΜΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ???
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΑΤΑ ,ΑΓΕΛΑΔΕΣ,ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ,ΣΤΗ ΒΡΩΜΙΑ????ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΜΟΡΙΑ ΟΥΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ.ΜΠΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΟΥΝ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ(ΠΟΙΟΣ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΥΣ 50 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)ΜΕ ΤΙΣ 12 ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ?ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ 50 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΠΡΩΤΑ!!!8Α ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ!ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΣ.
ΤΡΕΧΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕ ΣΤΗΝ ΒΡΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΟΡΙΑ.

agroanergos 3 Νοεμβρίου 2008 - 12:07 μ.μ.  

ΑΝ ΘΕΣ ΣΤΕΙΛΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ.

Ανώνυμος 5 Δεκεμβρίου 2008 - 12:35 μ.μ.  

Τόσοι που έχουν διοριστεί και διορίζονται τον τελευταίο καιρό έχοντας διδακτορικο, το δημόσιο σε 2-3 χρόνια θα πρεπει να "πετάει"! Τόσοι έξυπνοι και μορφωμένοι άνθρωποι που θα έχουν μπει... Έτσι δεν είναι...?

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP